pieczatka W lipcu 2013 roku w całej Polsce zmienił się system gospodarowania odpadami. Zgodnie ze zmianami wdrażanymi przez rząd wszystkie gminy w Polsce - w tym także gmina Myślenice - przejęly całkowitą odpowiedzialność za produkowane przez nas śmieci. Zmiany w ustawie to efekt unijnych wymagań, do których musi dostosować się cała Polska. Jeśli nie zostaną wdrożone, nasze Państwo poniesie ogromne kary. Do tych zmian Gmina Myślenice przygotowuje się już od kilku lat. Wybudowany został nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów, powstał regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice, ruszyła też kampania informacyjna dla mieszkańców. Tam gdzie zmiany - pojawia się zawsze wiele pytań i wątpliwości. Odpowiedzi na kilka z nich można znaleźć poniżej.

Nie otrzymałem worków na plastik, skąd mógłbym je odebrać?

Worki powinien Pan otrzymać od RPGK w takiej samej ilości jaką Pan wystawił. Worki na odpady należy odbierać w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Myślenicach przy ul. Słowackiego 84. Nie będzie już możliwości odbierania worków w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

Czy odpadki na bio można wyrzucać w worku?

Można, pod warunkiem, że są to worki biodegradowalne. Należy dokładnie przeczytać etykietę na opakowaniu. Najlepiej, by były to worki z jak najkrótszym czasem rozkładu. Na najbliższej sesji rady miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice - Maciej Ostrowski zaproponuje, by Gmina od przyszłego roku zakupiła worki jednakowe dla wszystkich. Wówczas mieszkańcy będą mogli je nabyć za dodatkową opłatą. Kupując worki samodzielnie należy zwrócić uwagę, by posiadały one Certyfikat DIN CERTCO (posiadają go np. zielone reklamówki, w które można zapakować zakupy w Carrefourze).

Kiedy należy wpłacić "opłatę śmieciową"?

W drugiej połowie sierpnia, do właścicieli nieruchomości zostaną rozesłane numery kont, na które wpłacane mają być pieniądze. Wcześniej proszę nie wpłacać pieniędzy do urzędu.

Kto kontroluje dzikie wysypiska powstające w Gminie Myślenice?

Na bieżąco pracownicy UMiG oraz straż miejska kontrolują miejsca szczególnie narażone na powstanie dzikich wysypisk. Otrzymujemy również zgłoszenia od mieszkańców. Już niebawem zamontowane zostaną kamery, dzięki którym odpowiednie służby będą mogły natychmiast interweniować.

Otrzymałam informacje od RPGK, że do koszy na bioodpady należy wyrzucać tylko ?suche odpady". W wielu przypadkach jednak nie jest to możliwe, co zatem należy robić?

Zaleca się tak robić, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kto jest odpowiedzialny za postawienie altanek śmietnikowych na osiedlach?

Altanki zostały sfinansowane z budżetu Gminy Myślenice, co wg ustawy nie było jej obowiązkiem. Jednak chcąc odciążyć finansowo spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Gmina zdecydowała się na opłacenie wykonania całości altanek co łącznie stanowiło koszt ok. 500 000 zł. W gestii zarządców spółdzielni/wspólnot leżało jedynie przygotowanie posadzki pod altanki, czyli dorobienie fragmentu podłogi do tej która już istniała. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją - jak np. przed blokami przy ul. Słowackiego - gdzie gotowa altanka nie może być postawiona, na swoim miejscu, gdyż nie przygotowano odpowiedniego podłoża.

Dlaczego kontenery przy blokach są ciągle przepełnione?

Wolnostojące kosze, które znajdują się na zewnątrz pod blokami zapełniane są również przez innych (często przyjezdnych), którzy swoje śmieci wyrzucają w Myślenicach. Podobnie było z dzwonami np. na Zarabiu. Gdzie po weekendzie wokół koszy było pełno śmieci. Mieszkańcy wielokrotnie byli świadkami sytuacji, gdy pod dzwony na Zarabiu, czy na ul. Kazimierza Wielkiego, podjeżdżały samochody na rejestracjach spoza Gminy Myślenice. Wysiadające z nich osoby wyrzucały śmieci do dzwonów lub rzucały w workach obok nich. Gdy znikną wszystkie dzwony, a kubły na śmieci zostaną umieszczone w zamykanych osiedlowych altanach, z pewnością będzie czysto. Częstotliwość wywozu na osiedlu nie uległa zmianie i tak jak poprzednio, śmieci odbierane są co tydzień.

 

Kiedy na terenie gminy Myślenice pojawia się kosze na BIO?

RPGK już rozpoczęło rozwożenie koszy na bioodpady oraz małych 5 litrowych pojemników. Do końca lipca powinny trafić do właścicieli wszystkich nieruchomości. Opóźnienie spowodowane jest niewywiązaniem się z umowy dostawcy koszy bio, który miał je dostarczyć na początku lipca.

Nie otrzymałem worków na plastik, skąd mógłbym je odebrać?

Worki powinien Pan otrzymać od RPGK w takiej samej ilości jaką Pan wystawił. Jeśli tak się nie stało, worki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach w sali nr 13 na Ip.

 

Mieszkam w miejscu, gdzie trudno dojechać samochodem w zimie? Jak odpady będą ode mnie dobierane?

Składając deklarację należy wypełnić specjalną rubrykę dotyczącą lokalizacji pojemników na odpady komunalne. Wypełniają ją tylko właściciele nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd. Należy wówczas załączyć mapkę oraz wskazać lokalizację pojemników i worków, z której przewoźnik będzie mógł je odebrać.

 

Na czym polega znowelizowana ustawa "O utrzymaniu porządku w gminach"?

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów.

 

Czemu ma służyć nowa ustawa?

Cel wymogów nakładanych przez nas na UE jest prosty: odzyskać surowce wtórne, aby chronić zasoby naturalne.

Jakie będą zadania gminy?

a) Przede wszystkim budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (W maju 2012 uruchomiony został nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów).

b) Określenie budżetu gminy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców (tzw. podatku śmieciowego);

c) Organizacja przetargów na wybór dostawców usług odbioru i transportu odpadów oraz kontrola realizacji kontraktów;

d) Kształtowanie polityki informacyjnej

Jakie wymagania musi spełnić gmina w myśl ustawy?

Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

* do dnia 16 lipca 2013 r. ? do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

* do dnia 16 lipca 2020 r. ? do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.

*poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

*poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Jakie będą koszty w związku z nową gospodarką odpadami?

To, ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe, może zależeć od liczby mieszkańców albo od ilości zużytej wody albo od powierzchni nieruchomości. Możliwość wyboru metody ma pomóc samorządom sprawiedliwie naliczać opłaty. Podstawą będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Dwie rzeczy są pewne: każdy będzie płacił, a ten kto będzie segregował zapłaci mniej.

 

Dlaczego za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej?

Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe.

 

Co oznacza selektywna zbiórka?

Gmina będzie wymagać od mieszkańców by segregowali śmieci. Każde gospodarstwo domowe otrzyma zestaw pojemników oraz worków na określone odpady. Segregować będziemy :

- odpady biodegradowalne (czyli żywność, części drzew, krzewów itp.)

- papier + metal + plastik+ tekstylia (czyste ubrania )

- szkło

- balast - czyli wszystko to, czego nie można zakwalifikować do pozostałych odpadów

- pieluchy jednorazowe - w zależności od zapotrzebowania

 

Dlaczego śmieci muszą być "niezabrudzone"?

Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne. Czyste odpady wędrując po taśmach - najpierw automatycznie, a potem za pomocą ludzkich rąk - są rozdzielane na grupy o określonych parametrach. Jeśli śmieci są czyste mogą zostać od razu przekazane do przetwarzania, jeśli zaś zabrudzone - wymagają oczyszczenia, lub muszą zostać składowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zarówno dla Zakładu, gminy i co za tym idzie dla mieszkańca.

 

Czy gmina Myślenice jest gotowa na wprowadzenie nowej ustawy?

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach to najnowocześniejszy Zakład tego typu w Małopolsce, który kompleksowo będzie mógł obsłużyć gminy powiatów myślenickiego i limanowskiego. To jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat na terenie Gminy Myślenice. Nowoczesna fabryka stanowić będzie centralny punkt całego systemu gospodarowania odpadami. Funkcjonowanie zakładu oparte jest na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, polegającej na segregacji mechanicznej i manualnej oraz intensywnym kompostowaniu odpadów biologicznych. Instalacja wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię do sortowania i przetwarzania odpadów, dzięki której możliwe będzie ?odzyskanie" z odpadów nawet 60% ich masy, a na niewielką kwaterę balastu trafiać będzie około 40% całkowitego strumienia odpadów komunalnych przyjętych do zakładu.

 

Załóżmy, że Gmina Myślenice nie uchwaliłaby nowego regulaminu i nie przyjęłaby nowych zasad gospodarki odpadami.

Wchodząc do Unii Europejskiej przyjęliśmy warunki, które jednoznacznie traktują o wymogach związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Jeśli Gmina Myślenice nie przyjmie uchwały o zmianach w gospodarce odpadami, wówczas Wojewoda Małopolski wyda uchwałę zastępczą, narzucającą system gospodarki odpadami łącznie z ceną za odbiór śmieci, która wynosi 15 zł od mieszkańca. Tak wysokiej kwoty mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice na pewno nie zapłacą.

 

Co będziemy segregować od lipca 2013?

Segregować będziemy :

- odpady biodegradowalne

- papier + metal + plastik+ tekstylia

- szkło

- balast ? czyli wszystko to, czego nie można zakwalifikować do pozostałych odpadów

- pieluchy jednorazowe - w zależności od zapotrzebowania

W domach mieszkańcy otrzymają odpowiednie pojemniki (na odpady biodegradowalne 80 l i balast 120 l) oraz worek na szkło - 80 l, dwa worki 80 l na papier, plastik metal i tekstylia.

W blokach - mieszkańcy odpady będą segregować śmieci do specjalnych pojemników umieszczonych pod blokami. Ponadto każdy otrzyma od gminy 5 litrowy pojemnik na bioodpady, który można trzymać w kuchni.

W zależności od potrzeb gmina dostarczy również worki na odpady zielone. Gdy np. kosimy ogródek, trawę można wyrzucać do pojemnika na bioodpady. Dowolna ilość takich worków mieści się w podstawowej opłacie.

Ważne jest też, że każdy nadmiar śmieci różnego rodzaju możemy wywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów, który w naszym przypadku mieści się przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul, K. Ujejskiego 341

 

Czy śmieci wywożone do punktu selektywnego zbierania odpadów muszą być posortowane w workach, które dostaniemy od gminy?

Muszą być posortowane, ale możemy je tam zawieść luzem lub w zwykłych workach czy reklamówkach. Do specjalnych worków i kubłów, które dostaniemy od gminy wyrzucamy tylko te śmieci, które odbiera od nas przewoźnik.

 

Co jeszcze mieści się w podstawowej opłacie?

W zamian za tzw. "podatek śmieciowy", gmina ma obowiązek umożliwić mieszkańcom pozbycie się wszelkich odpadów. Będą to jeszcze:

- odpady wielkogabarytowe (meble, duże AGD?RTV, itp.) - odbierane podczas zbiórek

- odpady problematyczne (niebezpieczne ? baterie, akumulatory itp.) - odbierane podczas zbiórek

- odpady z remontów - możliwość samodzielnego wywozu do punktu selektywnego zbierania odpadów

- przeterminowane leki - odbierane podczas wywozów odpadów problematycznych, można też wyrzucać do specjalnych pojemników w aptekach

 

Ile będzie wynosić opłata jaką będą ponosić mieszkańcy?

Opłata to wynik trzech składowych.

1) Koszty przyjęcia śmieci przez Zakład Zagospodarowania Odpadów - ten koszt już orientacyjnie znamy,

2) Koszty przewoźnika, który będzie od nas odbierał odpady - tą kwotę poznamy dopiero po przeprowadzeniu przetargu,

3) Koszty obsługi systemu czyli np. zakup worków, które otrzymają mieszkańcy do gromadzenia odpadów, niezbędne druki, opłata za przelewy bankowe itp.

 

Kiedy w takim razie zostanie ogłoszony przetarg na firmę odbierającą nasze śmieci?

Przetarg został ogłoszony w lutym 2013. Zwycięzcę poznamy pod koniec marca b.r.

 

Co będzie zawierała deklaracja?

Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał zadeklarować ilość osób zamieszkujących w domu. W nowym systemie wszyscy płacimy jednakową stawkę od każdego mieszkańca. Na podstawie ilości zadeklarowanych osób, przewoźnik bazując na statystykach dotyczących ilości wytwarzanych śmieci przez jednego mieszkańca, oblicza opłatę per capita. Ważne jest, by mieszkańcy uczciwie podali ilości osób w gospodarstwie. Gmina płaci przewoźnikowi za odbiór wszystkich śmieci z całego terenu. Im więcej mieszkańców się zdeklaruje tym opłata na jednego mieszkańca będzie niższa.

 

Jak często będziemy uiszczać opłaty?

Opłatę będzie można uiszczać co miesiąc, kwartalnie bądź rocznie. Jeśli np. w domu są osoby które przebywają w nim tylko 3 miesiące w roku lub gdy ktoś wyjedzie do szkoły, wówczas będziemy płacić tylko za te miesiące w których domownik jest obecny. Deklarację zawsze można zmienić. Ważne by na bieżąco informować Gminę o ilości osób zamieszkałych. W deklaracji właściciel nieruchomości będzie musiał podać miejsce zamieszkania osób, które są zameldowane, ale nie zamieszkują danej nieruchomości.

Ustawodawca ustalił opłatę miesięczną. Oznacza to, że jeśli kogoś nie ma np. 2 tygodnie bo wyjeżdża na wakacje - musi zapłacić za cały miesiąc.

 

Co z osobami czy rodzinami będącymi w trudnej sytuacji materialnej?

Podobnie jak w przypadku podatku nieruchomości należy złożyć wniosek do burmistrza. Wówczas opłata może zostać zmniejszona lub umorzona.

 

Czy jeśli mam małe dziecko, opłata będzie mniejsza?

Za małe dziecko płacimy tak samo jak za każdego mieszkańca. Niemowlak w domu to pampersy, opakowania szklane i plastikowe. Na życzenie Gmina dostarczy specjalny worek na pampersy, by wyrzucać je osobno, gdyż bardzo zanieczyszczają pozostałe odpady. Do tego worka wrzucamy również pampersy dla osób dorosłych.

 

Podobno na wsi opłata wzrośnie . . .

Opłata nie wzrośnie - zwiększy się częstotliwość wywozów śmieci. Do tej pory płaciliśmy firmie, która odbierała od nas śmieci od kubła wywozowego. Ponieważ na terenach wiejskich w wielu przypadkach kubeł był opróżniany raz na miesiąc, mieszkańcy ponosili jedną "stawkę" miesięcznie. W mieście natomiast kubeł był opróżniany cztery razy w miesiącu, wiec mieszkańcy miasta automatycznie płacili więcej bo cztery "stawki" miesięcznie. Teraz stawka jest liczona od mieszkańca Gminy tzw. ?od głowy"(nie dzielimy mieszkańców na wieś i miasto), a śmieci będą wywożone z taką samą częstotliwością wszędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania (wieś/miasto). Obecnie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach główna stawka na terenach wiejskich wynosi 12 zł za kubeł wywozowy a w mieście 10 zł. Od lipca 2013 roku stawka będzie jednakowa.

 

Co jeśli ktoś nie będzie chciał segregować?

Wówczas poniesie podwyższoną opłatę. Sprawdzenie czy śmieci są posortowane leży w gestii przewoźnika, gdyż to on oddając zmieszane odpady bez zgłoszenia tego wcześniej ponosi karę 10 000 zł. Jeśli zauważy nieprawidłowości zostawi dla mieszkańca "żółtą kartkę" i taką samą dostarczy do Gminy. Wówczas przy kolejnej opłacie na danego właściciela nieruchomości nałożona zostanie wyższa opłata za śmieci.

Jeśli Gmina nie wykaże się odpowiednim poziomem recyklingu, poniesie ogromne kary nałożone przez UE. To wszystko przełoży się na nasze portfele. W urzędzie sprawdziliśmy różne opcje. System jest tak skonstruowany, by mieszkańcom opłacało się segregować i przyjąć nowe zasady.

 

Czy pojemniki dostanie każdy?

Tak. Pakiet o którym cały czas mówimy (w przypadku gospodarstw domowych) czyli dwa pojemniki i dwa worki, plus ew. worek na odpady zielone i pampersy - jest przewidziany na gospodarstwa, w których zamieszkuje od 1 do 6 osób. Jeśli mieszkańców jest więcej automatycznie pakiet się powiększy o kolejne worki pojemniki.

 

Skąd wiadomo, że akurat taki pakiet nam wystarczy?

Wyliczenia opieraliśmy głównie na Wojewódzkim Planie Gospodarki odpadami, gdzie przedstawione są średnie ilości wytwarzania poszczególnych odpadów na jednego mieszkańca. Tworząc nasz system wzorowaliśmy się również na tym co funkcjonuje w podwiedeńskim mieście Stockerau. Jest to gmina miejsko wiejska, o podobnym zaludnieniu oraz klimacie. System, który my dopiero wprowadzamy, tam istnieje już od trzydziestu lat.

 

Jakimi kanałami Gmina dociera do mieszkańców?

Wiele informacji nzjaduje się na naszej stronie. Podobnie na łamach gazety Myślenickiej, staramy się na bieżąco publikować wszelkie informacje. Pomaga nam również kilku miejscowych bloegrów.

Ponadto w teren wyruszyło sześciu urzędników, którzy chodzą od domu do domu i przekazują mieszkańcom ulotki informacyjne (dotyczące gospodarstw domowych, ulotki na temat budynków wielomieszkaniowych ukażą się wkrótce) oraz udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości. Burmistrz spotyka się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz z mieszkańcami podczas organizowanych zebrań wiejskich. Chcielibyśmy z informacją trafić do każdego mieszkańca i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Uruchomiony został nr tel. 693 112 220 pod który można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , na który można przesyłać wszelkie pytania związane z nową gospodarką odpadami.

 

Czy wszyscy mieszkańcy zapłacą tyle samo?

Tak. Opłata od każdego mieszkańca w całej gminie będzie jednakowa. Bez względu na to czy jest to niemowlę czy osoba starsza, gdyż każdy mieszkaniec generuje śmieci. Również bez względu na to, czy ktoś jest mieszkańcem Borzęty, gdzie znajduje się Zakłada Zagospodarowania Odpadów czy mieszkańcem Poręby.

 

Kiedy należy rozwiązać umowy z dotychczasowymi firmami odbierającymi odpady?

Umowy należy rozwiązać od końca czerwca 2013 roku, gdyż od 1 lipca w całej Polsce musi zacząć obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawdopodobnie RPGK z którym więszośc mieszkańców naszej gminy ma podpisaną umowę bedzie kontaktowac się z mieszkańcami.

 

Czy mycie odpadów przed ich wyrzuceniem będzie obowiązkowe?

Jest to zalecane. Jednak jeśli ktoś wyrzuci np. zeschłą wędlinę w foli do pojemnika na bioodpady, nie będziemy karać, jednak w miarę możliwości prosimy mieszkańców dokładną segregację.

 

Co będzie, gdy ktoś w bloku nie będzie segregował śmieci?

Odpowiedzialność za nieposegregowane śmieci spłynie na wszystkich mieszkańców, korzystających z danej altanki śmietnikowej.

 

Kiedy mieszkańcy będą składać deklaracje dotyczące odpadów komunalnych?

Mieszkańcy będą mogli składać deklaracje wówczas, gdy zostanie ustalona stawka pobierana od jednego mieszkańca. Całkowitą kwotę poznamy w momencie gdy rozstrzygnięty będzie przetarg na przewoźnika, gdyż jest to jedna z trzech składowych ceny. Zwycięzcę przetargu ? jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem ? poznamy pod koniec marca 2013 roku.

Na stawkę pobieraną od mieszkańca składają się: cena odbioru śmieci przez ZUO, cena przewoźnika oraz obsługa systemu czyli zakup worków, druk kalendarzy itd.

 

Czy za pampersy będzie dodatkowa opłata?

Opłata za pampersy mieści się w podstawowej opłacie. Trzeba jedynie zgłosić do Gminy, że w danym gospodarstwie jest zapotrzebowanie na takie worki.

W podstawowej opłacie mieszczą się (w gospodarstwach domowych):

bioodpady: pojemnik - 80 l

odpady zmieszane: pojemnik 120 l

worki:

szkło - 80l

papier+metal+tekstylia+plastik - 2x80l

pieluchy jednorazowe/pampersy - 60l (w zależności od zapotrzebowania)

odpady zielone - o pojemności 120 l (w zależności od zapotrzebowania)

W budynkach wielomieszkaniowych pojemniki na poszczególne odpady będą znajdowały się w altankach śmietnikowych (pojemniki na bioodpady, odpady zmieszane, pampersy, szkło, papier+metal+tekstylia+plastik).

Każde gospodarstwo zostanie wyposażone w 5 litrowy pojemnik na odpadki organiczne, który będzie można opróżnić wyrzucając śmieci w nim zgromadzone do ?kubła"na bioodpady.

Gospodarstwa domowe zostaną wyposażone również w jednakowe pojemniki (o pojemności 80 l) na bioodpady.

W ramach podstawowej opłaty odpady komunalne będzie można również wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Myślenicach (zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach, ul. K. Ujejskiego 341). Należy wówczas okazać dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy lub dowód zameldowania na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Do kiedy należy składać deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Deklarację można składać do 24 maja do godz. 15.30. Należy ją osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na salę obsługi klienta lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 32-400 Myślenice. Dodatkowo dla tych, którzy nie będą mogli osobiście złożyć deklaracji, zorganizowano dodatkowe dyżury w soboty. Najbliższy, a zarazem ostatni sobotni dyżur odbędzie się 18 maja 2013 r. w godz. od 8.00 ? 13.00.

Mieszkam w bloku, czy powinienem wypełniać deklarację?

Za mieszkańców bloków deklarację wypełniają zarządcy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielnie. Osobiście nie będzie Pan wypełniał deklaracji.

Czy wpisanie adresu e-mail w deklaracji jest konieczne?

Wpisanie aktualnego adresu e-mail znacznie ułatwi komunikację z Państwem. Wpisanie adresu e-mail umożliwi szybkie przesłanie np. specjalnego numeru konta, na który należy wpłacać pieniądze.

Jak często należy uiszczać opłatę?

Kwotę, którą właściciel nieruchomości samodzielnie wyliczy w deklaracji można wpłacać miesięcznie, kwartalnie lub z góry za cały rok.

Jak wypełnić deklarację, jeżeli właścicielami domu jednorodzinnego jest małżeństwo? Czy należy wpisać dwa nazwiska i dwa numery PESEL?

Jeśli właścicielami nieruchomości jest małżeństwo, deklarację wypełnia jedna osoba, a w rubryce zaznacza iż jest ona współwłaścicielem nieruchomości.

Czy arkusz deklaracji będzie interaktywny tak jak np. formularze PIT?

Arkusz będzie aktywny w ostatnim tygodniu przeznaczonym na składanie deklaracji czyli w dniach od 20 do 24 maja. Proszę jednak pamiętać, by wypełnić deklarację przez Internet potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Obecnie mieszkamy w pięć osób, jednak od listopada dwie osoby wyprowadzają się z domu, jak wówczas mamy postąpić?

Wypełniając deklarację wpisują Państwo pięć osób zamieszkujących nieruchomość. Deklarację można co miesiąc zmieniać. Jeśli zmieni się ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość (ktoś przybędzie lub ubędzie) należy ponownie złożyć deklarację i zaznaczyć okienko ?korekta deklaracji"

Obecnie wraz dziećmi zamieszkuję w Myślenicach, gdzie właścicielem nieruchomości jest moja mama i tutaj jestem zameldowana, jednak buduję obecnie dom w Osieczanach. Od sołtysa otrzymałam deklarację, czy mam ją wypełnić.

Nie wypełnia Pani deklaracji jako właściciel nieruchomości w Osieczanach. W deklaracji, którą wypełni właściciel nieruchomości w Myślenicach, czyli Pani Mama - powinna Pani zostać ujęta wraz z dziećmi jako osoby zamieszkujące. Jeśli przeprowadzi się Pani z Myślenic do Osieczan i zostanie Pani właścicielem tamtejszej nieruchomości, wówczas pobierze Pani i wypełni deklarację, natomiast właściciel myślenickiej nieruchomości wypełni nową deklarację, w której już nie zostanie Pani ujęta.

W domu mieszka 12 osób czyli trzy rodziny lecz jest tylko jeden właściciel nieruchomości. Jak wygląda kwestia z opłatą? Czy wówczas otrzymamy trzy komplety worków i pojemników po jednym dla każdej z rodzin?

Podstawowy pakiet przysługuje na od 1 - 6 osób. Jeśli właściciel nieruchomości, który składa deklarację zaznaczy w niej 12 osób zamieszkujących daną nieruchomość wówczas otrzymają Państwo dwa komplety pojemników i worków.

Na jeden pakiet składają się:

- pojemnik na bioodpady (80 l)

- pojemnik na odpady pozostałe (120 l)

- worek żółty na papier+plastik+metal+ lekstylia (2x80l)

- worek zielony na szkło (80 l)

Ponadto jeśli właściciel nieruchomości zaznaczy taką potrzebę dodatkowo otrzymają Państwo worek na pieluchy jednorazowe (60l) i worek na odpady zielone (120 l)

Niezależnie od ilości pakietów oraz dodatkowych worków opłata jest cały czas taka sama i wynosi 5,70 zł brutto od osoby za miesiąc.

Mieszkamy we dwie rodziny w jednym podzielonym domu (3 osoby na górze i 2 osoby na dole). Osobno opłacamy podatek, więc jest dwóch właścicieli nieruchomości i zgodnie z tym każdy z nich wypełni deklarację. Do tej pory jednak segregując odpady mieściliśmy się w jednym koszu na odpady, a nie mamy miejsca na trzymanie pod domem czterech pojemników. Czy możemy zrezygnować z jednej pary pojemników, która nam przysługuje?

Tak, oczywiście. Należy to zgłosić przy składaniu deklaracji. Jeśli np. dom jest podzielny na dwie nieruchomości w wyniku czego jest dwóch właścicieli, każdy nich jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji. Zgodnie z regulaminem każdy z właścicieli nieruchomości powinien otrzymać pakiet składający się z pojemników i worków. Jeśli jednak wspólnie Państwo ustalą, że nie ma zapotrzebowania na tyle pojemników, można to zgłosić przy składaniu deklaracji. Wówczas każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma zestaw worków, a tylko jeden z nich zestaw pojemników.

Jak często będą wywożone odpady, czy będzie to tak jak do tej pory raz na tydzień w określonym dniu?

Nowe zasady gospodarki odpadami zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Na ten czas od przewoźnika otrzymają Państwo kalendarz wywozów. Będzie tam zaznaczone, które pojemniki i worki w jakim dniu będą odbierane. Tak jak do tej pory należy umożliwić przewoźnikowi odbiór odpadów wystawiając kosz czy worki w dostępne miejsce. Natomiast kwestia odbioru odpadów z działek trudno dostępnych będzie rozpatrywana indywidualnie.


Kalendarz wydarzeń

<<  Lipca 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

baner na www

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości