Karty i wnioski

 

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka (USC/1) 
Karta nr USC/1
Wniosek nr USC/1
 
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (USC/2)
Karta nr USC/2
 
Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki (USC/3) 
Karta nr USC/3
 
Przyjmowanie oświadczenia o zmianie imienia dziecka (USC/4) 
Karta nr USC/4
 
Zawarcie związku małżeńskiego (USC/5)
Karta nr USC/5
Wniosek USC/5
 
Wydanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa ( małżeństwa konkordatowe) (USC/6)

Karta nr USC/6
 
Wydanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą (USC/7)

Karta nr USC/7
Wniosek USC/7
 
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (USC/8)
Karta nr USC/8
 
Przyjmowanie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku
małżeńskiego za granicą (USC/9)

Karta nr USC/9
 
Rejestracja zgonów (USC/10)
Karta nr USC/10
Wniosek USC/10
 
Szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego
( transkrypcja) (USC/11)

Karta nr USC/11
Wniosek USC/11a, b, c
 
Uzupełnienie aktów stanu cywilnego (USC/12) 
Karta nr USC/12
Wniosek nr USC/12
 
Sprostowanie aktu stanu cywilnego (USC/13) 
Karta nr USC/13

Odpisy aktów stanu cywilnego (USC/14)

Karta nr USC/14
Wniosek nr USC/14
Decyzja o zmianie imion i nazwisk (USC/15)
Karta nr USC/15
Wniosek nr USC/15

Unieważnienie wzmianki dodatkowej (USC/16)
Karta nr USC/16

Zaświadczenie o stanie cywilnym (USC/17)
Karta nr USC/17

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych (USC/18)
Karta nr USC/18

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (USC/19)
Karta nr USC/19

Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane (USC/20)

Karta nr USC/20
Wniosek nr USC/20a
Wniosek nr USC/20b
Wniosek nr USC/20c

 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydawanie dowodów osobistych(SOS/1) 
Karta nr SOS/1
Wniosek
 
Wydawanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (SOS/2) 
Karta nr SOS/2
Wniosek
 
Zameldowanie na pobyt stały (SOS/3) 
Karta nr SOS/3
Wniosek
 
Zameldowanie na pobyt czasowy ( nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/4)
Karta nr SOS/4
Wniosek
 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały(SOS/5)

Karta nr SOS/5
Wniosek


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy(SOS/6)

Karta nr SOS/6
Wniosek

 
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis przetworzonych
danych dotyczących osoby (SOS/7)

Karta nr SOS/7
Wniosek nr SOS/7
Wniosek nr SOS/7a

Wymeldowanie z pobytu stałego( nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/8)
Karta nr SOS/8
Wniosek nr SOS/8
 
Wymeldowanie z pobytu czasowego ( nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/9)
Karta nr SOS/9
Wniosek nr SOS/9
 
Wymeldowanie z pobytu stałego cudzoziemca (SOS/10) 
Karta nr SOS/10
Wniosek nr SOS/10
 
Wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemca (SOS/11)
Karta nr SOS/11
Wniosek nr SOS/11
 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres
dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy
(nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/12)
Karta nr SOS/12
Wniosek nr SOS/12
Wniosek nr SOS/12a
 
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru 
dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych
z dowodami osobistymi(SOS/13)

Karta nr SOS/13
Wniosek nr SOS/13
Wniosek nr SOS/13A
 
Zameldowanie decyzją administracyjną (SOS/14)
Karta nr SOS/14
 
Wymeldowanie decyzją administracyjną lub anulowanie zameldowania (SOS/15) 
Karta nr SOS/15
 
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (SOS/16)
Karta nr SOS/16
Wniosek nr SOS/16
Oświadczenie do wniosku nr SOS/16
 
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych  
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (SOS/17)

Karta nr SOS/17
Wniosek
 
Wpis do centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (SOS/18)

Karta nr SOS/18
Wniosek nr SOS/18
INSTRUKCJA
 

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej(SOS/19)

Karta nr SOS/19

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (SOS/20)

Karta nr SOS/20

Wniosek nr SOS/20

INSTRUKCJA

 

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej(SOS/21)

Karta nr SOS/21

Wniosek nr SOS/21

INSTRUKCJA
 

Wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej(SOS/22)

Karta nr SOS/22

Wniosek nr SOS/22

INSTRUKCJA
 
Zmiany we wpisie w centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej(SOS/23)
Karta nr SOS/23
Wniosek nr SOS/23
INSTRUKCJA


Wydział Edukacji Kultury i Sportu

 
Przyznanie nagrody burmistrza w dziedzinie kultury (EKS/1) 
Karta nr EKS/1
Wniosek nr EKS/1
 
Dofinansowanie dokształcenia nauczyciela (EKS2) 
Karta nr EKS/2
Wniosek nr EKS/2
 
Przyznanie nagrody z funduszu promowania przez 
Gminę Myślenice wybitnie uzdolnionych uczniów (EKS/3)

Karta nr EKS/3
Wniosek nr EKS/3
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga losowa (EKS/4)

Karta nr EKS/4
Wniosek nr EKS/4
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - dofinansowanie
do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (EKS/5)

Karta nr EKS/5
Wniosek nr EKS/5
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga finansowa (EKS/6)

Karta nr EKS/6
Wniosek nr EKS/6
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
którzy pracowali w placówkach oświatowych - cel kulturalno -
oświatowy (EKS/7)

Karta nr EKS/7
Wniosek nr EKS/7
 
Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Myślenice (EKS/8)

Karta nr EKS/8
Wniosek nr EKS/8
 
Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Myślenice (EKS/9)

Karta nr EKS/9
Wniosek nr EKS/9

Przyznanie nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (EKS/10)
Karta nr EKS/10
Wniosek nr EKS/10Wydział Finansowy - Referat podatków i opłat lokalnych

 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ 
na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych (POD/1)

Karta nr POD/1
Załącznik IR-1
Załącznik ZR-1A
Załącznik ZR-1B
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających 
wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznych (POD/2)

Karta nr POD/2
Załącznik IL-1
Załącznik ZL-1A
Załącznik ZL-1B
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ 
na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych (POD/3)
Karta nr POD/3
Załącznik IN-1
Załącznik ZN-1A
Załącznik ZN-1B
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu zwolnień i ulg podatkowych 
określonych w ustawie o podatku rolnym (POD/4)

Karta nr POD/4
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ 
na wysokość podatku od środków transportowych dla osób
fizycznych i prawnych (POD/5)

Karta nr POD/5
Załącznik DT-1
Załącznik DT-1A
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku 
od nieruchomości- umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie
terminu płatności (POD/6)

Karta nr POD/6
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku leśnym:  
umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (POD/7)

Karta nr POD/7
 
 Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym:  
umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (POD/8)

Karta nr POD/8
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku 
od środków transportowych: umorzenie, rozłożenie na raty,
odroczenie terminu płatności (POD/9)

Karta nr POD/09
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych 
w ciągu danego roku, mających wpływ na wysokość podatku
rolnego od osób prawnych (POD/10)

Karta nr POD/10
Załącznik DR-1
Załącznik ZR-1A
Załącznik ZR-1B
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych 
w ciągu danego roku, mających wpływ na wysokość podatku
od nieruchomości od osób prawnych (POD/11)

Karta nr POD/11
Załącznik DN-1
Załącznik ZN-1A
Załącznik ZN-1B

 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych
w ciągu danego roku, mających wpływ na wysokość podatku
leśnego od osób prawnych (POD/12)

Karta nr POD/12
Załącznik DL-1
Załącznik ZL-1A
Załącznik ZL-1B

 

Wydział Mienia - Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

 
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(MI/GOS/1)

Karta nr MI/GOS 1
Wniosek nr MI/GOS 1
 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
 Miasta i Gminy Myślenice (MI/GOS/2)

Karta nr MI/GOS 2
Wniosek nr MI/GOS 2
 
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (MI/GOS/3)
Karta nr MI/GOS 3
Wniosek nr MI/GOS 3
 
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku 
gdy wnioskodawcą jest inwestor, w związku z planowaną inwestycją
(MI/GOS/4)

Karta nr MI/GOS 4
Wniosek nr MI/GOS 4
 
Przydzielenie miejsca pod grobowiec (MI/GOS/5) 
Karta nr MI/GOS 5

Wniosek nr MI/GOS 5
Załącznik do karty nr MI/GOS 5
 
Zezwolenie na otwarcie grobowca (MI/GOS/6) 
Karta nr MI/GOS 6
Załącznik do karta nr MI/GOS 6
Wniosek nr MI/GOS 6
 
Zezwolenie na przedłużenie użytkowania grobu / grobowca 
(MI/GOS/7)

Karta nr MI/GOS 7 
Załącznik do karta nr MI/GOS 7

Wniosek nr MI/GOS 7
 
Zezwolenie na ustawienie nagrobka (MI/GOS/8) 
Karta nr MI/GOS 8
Załącznik do karta nr MI/GOS 8
Wniosek nr MI/GOS 8
 
Zezwolenie na przeniesienie uprawnień do dysponowania 
grobem murowanym (MI/GOS/9)

Karta nr MI/GOS 9
Załącznik do karta nr MI/GOS 9

Wniosek nr MI/GOS 9
 
Przydzielenie miejsca na cmentarzu komunalnym (MI/GOS/10) 
Karta nr MI/GOS 10
Załącznik do karta nr MI/GOS 10
Wniosek nr MI/GOS 10
 
 
Zezwolenie na pochowanie (MI/GOS/11) 
Karta nr MI/GOS 11
Załącznik do karta nr MI/GOS 11
Wniosek nr MI/GOS 11
 
Wydanie pozwolenia na wjazd na cmentarz komunalny i korzystanie
z infrastruktury cmentarza (MI/GOS/12)

Karta nr MI/GOS 12
Załącznik do karty nr MI/GOS 12
Wniosek nr MI/GOS 12
 
Wynajem lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu
mieszkaniowego (MI/GOS/13)

Karta nr MI/GOS 13
Wniosek nr MI/GOS 13
 
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu
mieszkalnego po śmierci najemcy (MI/GOS/14)

Karta nr MI/GOS 14
 
Remonty gminnych zasobów komunalnych oraz wydawanie 
zgody na remont, adaptację lub modernizację zasobów (MI/GOS/15)

Karta nr MI/GOS 15
 
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywne (MI/GOS/16)

Karta nr MI/GOS 16
Wniosek nr MI/GOS 16
 
Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych na
obszarze Gminy (MI/GOS/17)

Karta nr MI/GOS 17
Wniosek nr MI/GOS 17
 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką (MI/GOS/18) 
Karta nr MI/GOS 18
Wniosek nr MI/GOS 18
 
Świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
(MI/GOS/19)

Karta nr MI/GOS 19
Załącznik do karty MI/GOS 19

Wniosek nr MI/GOS 19
 
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (MI/GOS/20) 
Karta nr MI/GOS 20
Wniosek nr MI/GOS 20
 
 


Wydział Mienia - Referat Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa

 
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości (MI/GNR/1) 
Karta nr MI/GNR 1
Wniosek nr MI/GNR 1
 
Sprzedaż lokalu komunalnego na rzecz najemcy (MI/GNR/2) 
Karta nr MI/GNR 2
Wniosek nr MI/GNR 2
 
Dzierżawa nieruchomości (MI/GNR/3) 
Karta nr MI/GNR 3
Wniosek nr MI/GNR 3
 
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd (MI/GNR/4) 
Karta nr MI/GNR 4
Wniosek nr MI/GNR 4
 
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym (MI/GNR/5) 
Karta nr MI/GNR 5
Wniosek nr MI/GNR 5
 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
(MI/GNR/6)

Karta nr MI/GNR 6
Wniosek nr MI/GNR 6
 
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (MI/GNR/7)

Karta nr MI/GNR 7
Wniosek nr MI/GNR 7
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym (MI/GNR/8)
Karta nr MI/GNR 8
Wniosek nr MI/GNR 8

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (MI/GNR9)
Karta nr MI/GNR 9
Wniosek nr MI/GNR 9

Zamiana nieruchomości
Karta nr MI/GNR 10
Wniosek nr MI/GNR10

Przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy
Karta nr MI/GNR 11
Wniosek nr MI/GNR 11

Ustanowienie Służebności
Karta nr MI/GNR 12
Wniosek nr MI/GNR 12

Zaświadczenie o prowadzeniu i posiadaniu gospodarstwa rolnego
Karta nr MI/GNR 13
Wniosek nr MI/GNR 13

Ustanowienie służebności i przesyłu
Karta MI/GNR 14
Wniosek nr MI/GNR 14

 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
Karta GP/1
Wniosek GP/1
 
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Karta GP/2
Wniosek GP/2
 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego
Karta GP/3
Wniosek GP/3
 
Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości 
Karta GP/4
Wniosek GP/4
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Karta GP/5
Wniosek GP/5
 
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego 
nieruchomości
Karta GP/6
Wniosek GP/6
 
   

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Karta  GP/7
Wniosek GP/7

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
nieruchomości
Karta GP/8

Wniosek GP/8

 

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału
Karta GP/9

Wniosek GP/9

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów objętych zmianą

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta GP/10

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta GP/11

Wniosek GP/11

 

 

Wydział Inwestycji

 

Wniosek o uzgodnienie wykonania przyłączy w pasie drogowym

drogi gminnej

Karta INW/1

Wniosek INW/1

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Karta INW/2

Wniosek INW/2

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Karta INW/3

Wniosek INW/3

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych, urządzeń i reklam

Karta INW/4

Wniosek INW/4

Wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej

Karta INW/5

Wniosek INW/5

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych

Karta INW/6

Wniosek INW/6

 

Główny Specjalista ds. Architektury - Architekt Gminny

 

Zaświadczenie dot. strefy obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji (GSA/1)

Karta GSA/1

Wniosek GSA/1

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU OKOLICZNNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWE)

Kalendarz wydarzeń

<<  Lipca 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

baner na www

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości