Karty i wnioski

 

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka (USC/1) 
Karta nr USC/1
Wniosek nr USC/1
 
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (USC/2)
Karta nr USC/2
 
Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki (USC/3) 
Karta nr USC/3
 
Przyjmowanie oświadczenia o zmianie imienia dziecka (USC/4) 
Karta nr USC/4
 
Zawarcie związku małżeńskiego (USC/5)
Karta nr USC/5
Wniosek USC/5
 
Wydanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa ( małżeństwa konkordatowe) (USC/6)

Karta nr USC/6
 
Wydanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą (USC/7)

Karta nr USC/7
Wniosek USC/7
 
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (USC/8)
Karta nr USC/8
 
Przyjmowanie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku
małżeńskiego za granicą (USC/9)

Karta nr USC/9
 
Rejestracja zgonów (USC/10)
Karta nr USC/10
Wniosek USC/10
 
Szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego
( transkrypcja) (USC/11)

Karta nr USC/11
Wniosek USC/11a, b, c
 
Uzupełnienie aktów stanu cywilnego (USC/12) 
Karta nr USC/12
Wniosek nr USC/12
 
Sprostowanie aktu stanu cywilnego (USC/13) 
Karta nr USC/13

Odpisy aktów stanu cywilnego (USC/14)

Karta nr USC/14
Wniosek nr USC/14
Decyzja o zmianie imion i nazwisk (USC/15)
Karta nr USC/15
Wniosek nr USC/15

Unieważnienie wzmianki dodatkowej (USC/16)
Karta nr USC/16

Zaświadczenie o stanie cywilnym (USC/17)
Karta nr USC/17

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych (USC/18)
Karta nr USC/18

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (USC/19)
Karta nr USC/19

Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane (USC/20)

Karta nr USC/20
Wniosek nr USC/20a
Wniosek nr USC/20b
Wniosek nr USC/20c

 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydawanie dowodów osobistych(SOS/1) 
Karta nr SOS/1
Wniosek
 
Wydawanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (SOS/2) 
Karta nr SOS/2
Wniosek
 
Zameldowanie na pobyt stały (SOS/3) 
Karta nr SOS/3
Wniosek
 
Zameldowanie na pobyt czasowy ( nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/4)
Karta nr SOS/4
Wniosek
 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały(SOS/5)

Karta nr SOS/5
Wniosek


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy(SOS/6)

Karta nr SOS/6
Wniosek

 
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis przetworzonych
danych dotyczących osoby (SOS/7)

Karta nr SOS/7
Wniosek nr SOS/7
Wniosek nr SOS/7a

Wymeldowanie z pobytu stałego( nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/8)
Karta nr SOS/8
Wniosek nr SOS/8
 
Wymeldowanie z pobytu czasowego ( nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/9)
Karta nr SOS/9
Wniosek nr SOS/9
 
Wymeldowanie z pobytu stałego cudzoziemca (SOS/10) 
Karta nr SOS/10
Wniosek nr SOS/10
 
Wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemca (SOS/11)
Karta nr SOS/11
Wniosek nr SOS/11
 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres
dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy
(nie dotyczy cudzoziemców) (SOS/12)
Karta nr SOS/12
Wniosek nr SOS/12
Wniosek nr SOS/12a
 
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru 
dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych
z dowodami osobistymi(SOS/13)

Karta nr SOS/13
Wniosek nr SOS/13
Wniosek nr SOS/13A
 
Zameldowanie decyzją administracyjną (SOS/14)
Karta nr SOS/14
 
Wymeldowanie decyzją administracyjną lub anulowanie zameldowania (SOS/15) 
Karta nr SOS/15
 
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (SOS/16)
Karta nr SOS/16
Wniosek nr SOS/16
Oświadczenie do wniosku nr SOS/16
 
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych  
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (SOS/17)

Karta nr SOS/17
Wniosek
 
Wpis do centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (SOS/18)

Karta nr SOS/18
Wniosek nr SOS/18
INSTRUKCJA
 

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej(SOS/19)

Karta nr SOS/19

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (SOS/20)

Karta nr SOS/20

Wniosek nr SOS/20

INSTRUKCJA

 

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej(SOS/21)

Karta nr SOS/21

Wniosek nr SOS/21

INSTRUKCJA
 

Wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej(SOS/22)

Karta nr SOS/22

Wniosek nr SOS/22

INSTRUKCJA
 
Zmiany we wpisie w centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej(SOS/23)
Karta nr SOS/23
Wniosek nr SOS/23
INSTRUKCJA


Wydział Edukacji Kultury i Sportu

 
Przyznanie nagrody burmistrza w dziedzinie kultury (EKS/1) 
Karta nr EKS/1
Wniosek nr EKS/1
 
Dofinansowanie dokształcenia nauczyciela (EKS2) 
Karta nr EKS/2
Wniosek nr EKS/2
 
Przyznanie nagrody z funduszu promowania przez 
Gminę Myślenice wybitnie uzdolnionych uczniów (EKS/3)

Karta nr EKS/3
Wniosek nr EKS/3
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga losowa (EKS/4)

Karta nr EKS/4
Wniosek nr EKS/4
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów, którzy pracowali w placówkach oświatowych - dofinansowanie
do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (EKS/5)

Karta nr EKS/5
Wniosek nr EKS/5
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
którzy pracowali w placówkach oświatowych - zapomoga finansowa (EKS/6)

Karta nr EKS/6
Wniosek nr EKS/6
 
Przyznanie świadczenia socjalnego z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
którzy pracowali w placówkach oświatowych - cel kulturalno -
oświatowy (EKS/7)

Karta nr EKS/7
Wniosek nr EKS/7
 
Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Myślenice (EKS/8)

Karta nr EKS/8
Wniosek nr EKS/8
 
Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Myślenice (EKS/9)

Karta nr EKS/9
Wniosek nr EKS/9

Przyznanie nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (EKS/10)
Karta nr EKS/10
Wniosek nr EKS/10Wydział Finansowy - Referat podatków i opłat lokalnych

 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ 
na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych (POD/1)

Karta nr POD/1
Załącznik IR-1
Załącznik ZR-1A
Załącznik ZR-1B
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających 
wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznych (POD/2)

Karta nr POD/2
Załącznik IL-1
Załącznik ZL-1A
Załącznik ZL-1B
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ 
na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych (POD/3)
Karta nr POD/3
Załącznik IN-1
Załącznik ZN-1A
Załącznik ZN-1B
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu zwolnień i ulg podatkowych 
określonych w ustawie o podatku rolnym (POD/4)

Karta nr POD/4
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ 
na wysokość podatku od środków transportowych dla osób
fizycznych i prawnych (POD/5)

Karta nr POD/5
Załącznik DT-1
Załącznik DT-1A
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku 
od nieruchomości- umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie
terminu płatności (POD/6)

Karta nr POD/6
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku leśnym:  
umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (POD/7)

Karta nr POD/7
 
 Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym:  
umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (POD/8)

Karta nr POD/8
 
Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku 
od środków transportowych: umorzenie, rozłożenie na raty,
odroczenie terminu płatności (POD/9)

Karta nr POD/09
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych 
w ciągu danego roku, mających wpływ na wysokość podatku
rolnego od osób prawnych (POD/10)

Karta nr POD/10
Załącznik DR-1
Załącznik ZR-1A
Załącznik ZR-1B
 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych 
w ciągu danego roku, mających wpływ na wysokość podatku
od nieruchomości od osób prawnych (POD/11)

Karta nr POD/11
Załącznik DN-1
Załącznik ZN-1A
Załącznik ZN-1B

 
Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych
w ciągu danego roku, mających wpływ na wysokość podatku
leśnego od osób prawnych (POD/12)

Karta nr POD/12
Załącznik DL-1
Załącznik ZL-1A
Załącznik ZL-1B

 

Wydział Mienia - Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

 
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(MI/GOS/1)

Karta nr MI/GOS 1
Wniosek nr MI/GOS 1
 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
 Miasta i Gminy Myślenice (MI/GOS/2)

Karta nr MI/GOS 2
Wniosek nr MI/GOS 2
 
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (MI/GOS/3)
Karta nr MI/GOS 3
Wniosek nr MI/GOS 3
 
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku 
gdy wnioskodawcą jest inwestor, w związku z planowaną inwestycją
(MI/GOS/4)

Karta nr MI/GOS 4
Wniosek nr MI/GOS 4
 
Przydzielenie miejsca pod grobowiec (MI/GOS/5) 
Karta nr MI/GOS 5

Wniosek nr MI/GOS 5
Załącznik do karty nr MI/GOS 5
 
Zezwolenie na otwarcie grobowca (MI/GOS/6) 
Karta nr MI/GOS 6
Załącznik do karta nr MI/GOS 6
Wniosek nr MI/GOS 6
 
Zezwolenie na przedłużenie użytkowania grobu / grobowca 
(MI/GOS/7)

Karta nr MI/GOS 7 
Załącznik do karta nr MI/GOS 7

Wniosek nr MI/GOS 7
 
Zezwolenie na ustawienie nagrobka (MI/GOS/8) 
Karta nr MI/GOS 8
Załącznik do karta nr MI/GOS 8
Wniosek nr MI/GOS 8
 
Zezwolenie na przeniesienie uprawnień do dysponowania 
grobem murowanym (MI/GOS/9)

Karta nr MI/GOS 9
Załącznik do karta nr MI/GOS 9

Wniosek nr MI/GOS 9
 
Przydzielenie miejsca na cmentarzu komunalnym (MI/GOS/10) 
Karta nr MI/GOS 10
Załącznik do karta nr MI/GOS 10
Wniosek nr MI/GOS 10
 
 
Zezwolenie na pochowanie (MI/GOS/11) 
Karta nr MI/GOS 11
Załącznik do karta nr MI/GOS 11
Wniosek nr MI/GOS 11
 
Wydanie pozwolenia na wjazd na cmentarz komunalny i korzystanie
z infrastruktury cmentarza (MI/GOS/12)

Karta nr MI/GOS 12
Załącznik do karty nr MI/GOS 12
Wniosek nr MI/GOS 12
 
Wynajem lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu
mieszkaniowego (MI/GOS/13)

Karta nr MI/GOS 13
Wniosek nr MI/GOS 13
 
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu
mieszkalnego po śmierci najemcy (MI/GOS/14)

Karta nr MI/GOS 14
 
Remonty gminnych zasobów komunalnych oraz wydawanie 
zgody na remont, adaptację lub modernizację zasobów (MI/GOS/15)

Karta nr MI/GOS 15
 
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywne (MI/GOS/16)

Karta nr MI/GOS 16
Wniosek nr MI/GOS 16
 
Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych na
obszarze Gminy (MI/GOS/17)

Karta nr MI/GOS 17
Wniosek nr MI/GOS 17
 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką (MI/GOS/18) 
Karta nr MI/GOS 18
Wniosek nr MI/GOS 18
 
Świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
(MI/GOS/19)

Karta nr MI/GOS 19
Załącznik do karty MI/GOS 19

Wniosek nr MI/GOS 19
 
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (MI/GOS/20) 
Karta nr MI/GOS 20
Wniosek nr MI/GOS 20
 
 


Wydział Mienia - Referat Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa

 
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości (MI/GNR/1) 
Karta nr MI/GNR 1
Wniosek nr MI/GNR 1
 
Sprzedaż lokalu komunalnego na rzecz najemcy (MI/GNR/2) 
Karta nr MI/GNR 2
Wniosek nr MI/GNR 2
 
Dzierżawa nieruchomości (MI/GNR/3) 
Karta nr MI/GNR 3
Wniosek nr MI/GNR 3
 
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd (MI/GNR/4) 
Karta nr MI/GNR 4
Wniosek nr MI/GNR 4
 
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym (MI/GNR/5) 
Karta nr MI/GNR 5
Wniosek nr MI/GNR 5
 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
(MI/GNR/6)

Karta nr MI/GNR 6
Wniosek nr MI/GNR 6
 
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (MI/GNR/7)

Karta nr MI/GNR 7
Wniosek nr MI/GNR 7
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym (MI/GNR/8)
Karta nr MI/GNR 8
Wniosek nr MI/GNR 8

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (MI/GNR9)
Karta nr MI/GNR 9
Wniosek nr MI/GNR 9

Zamiana nieruchomości
Karta nr MI/GNR 10
Wniosek nr MI/GNR10

Przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy
Karta nr MI/GNR 11
Wniosek nr MI/GNR 11

Ustanowienie Służebności
Karta nr MI/GNR 12
Wniosek nr MI/GNR 12

Zaświadczenie o prowadzeniu i posiadaniu gospodarstwa rolnego
Karta nr MI/GNR 13
Wniosek nr MI/GNR 13

Ustanowienie służebności i przesyłu
Karta MI/GNR 14
Wniosek nr MI/GNR 14

 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
Karta GP/1
Wniosek GP/1
 
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Karta GP/2
Wniosek GP/2
 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego
Karta GP/3
Wniosek GP/3
 
Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości 
Karta GP/4
Wniosek GP/4
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Karta GP/5
Wniosek GP/5
 
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego 
nieruchomości
Karta GP/6
Wniosek GP/6
 
   

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Karta  GP/7
Wniosek GP/7

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
nieruchomości
Karta GP/8

Wniosek GP/8

 

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału
Karta GP/9

Wniosek GP/9

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów objętych zmianą

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta GP/10

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta GP/11

Wniosek GP/11

 

 

Wydział Inwestycji

 

Wniosek o uzgodnienie wykonania przyłączy w pasie drogowym

drogi gminnej

Karta INW/1

Wniosek INW/1

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Karta INW/2

Wniosek INW/2

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Karta INW/3

Wniosek INW/3

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych, urządzeń i reklam

Karta INW/4

Wniosek INW/4

Wniosek o rozbudowę sieci wodociągowej/ kanalizacji sanitarnej

Karta INW/5

Wniosek INW/5

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych

Karta INW/6

Wniosek INW/6

 

Główny Specjalista ds. Architektury - Architekt Gminny

 

Zaświadczenie dot. strefy obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji (GSA/1)

Karta GSA/1

Wniosek GSA/1

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU OKOLICZNNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWE)

Kalendarz wydarzeń

<<  Lutego 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

baner na www

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości