Nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:
1) część działki 1139/7 pow. około 0,0520 ha, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem szatniowo ? gospodarczym;
2) działka 1139/8 pow. 0,1886 ha, objęta księgą wieczystą KR1Y/00080330/7, zabudowana: dwoma kortami tenisowymi, boiskiem treningowym ze ścianką oraz boiskiem do badmintona.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren 1.US.1 ? teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem; poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się: obiekty handlowo-usługowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona ? zieleńce i skwery, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza wynosi: 3.075 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3.075 zł brutto
Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 40 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31.
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

WARUNKI DZIERŻAWY
działek 1139/7 i 1139/8 obr. 3 miasta Myślenice

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca zmodernizuje istniejące korty tenisowe oraz przeprowadzi inwestycję obejmującą budowę trwałego zadaszenia umożliwiającego użytkowanie kortów przez cały rok. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione zostaną w ciągu 2 (dwóch) lat od podpisania umowy dzierżawy i taki stan użytkowania pozostanie przez cały okres dzierżawy.
Dzierżawca przez cały okres dzierżawy będzie nieodpłatnie umożliwiał korzystanie z pomieszczeń sanitarnych i szatniowych znajdujących się w budynku na działce 1139/7, Dzierżawcy kortów odkrytych.

OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................
legitymująca/y się ........................................................Seria ........... Nr ................................
reprezentujący ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:
z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ........................................................
.................................................................... i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.
2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.


.................................................
podpis osoby składającej oświadczenie
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie osób fizycznych


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.60.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami); zarządzam co następuje:


§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 0,0330 ha, zabudowaną budynkiem ?Bufetu Pod Zielonym Słoniem?, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


 

Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.3.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

wykaz.pdf


 Nasz znak: MI.GNR.6840.11.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

wykaz.pdf

 


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.41.2017 z dnia 8.03.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 846/4 o pow. 0,0023 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00031233/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych oraz decyzja Wojewody Małopolski nr WS-VII.7532.1.353.2016.KM z dnia 10.11.2016r. na nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2 oznaczoną jako działka nr 850/2 o pow. 0,0010 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0007463/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.03.2017r. do 29.03.2017r. (21 dni).


 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.39.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie:podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami);  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, działkę 1139/8 o pow. 0,1886 ha oraz cześć działki 1139/7 o pow. ok. 0,0520 ha, zabudowaną kortami tenisowymi, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy             w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia


 

MI.GNR.6840.14.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji,
o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.


MI.GNR.6840.3.2016

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 80 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.


Myślenice, 13.02.2017 r.

MI.GNR.6845.2.2017.IB

 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.26.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z dnia 1 lutego 2017 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami) oraz Uchwały Nr 263/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obr. 4 miasta Myślenice; zarządzam  co następuje:


§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 15 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia


Myślenice, 16.01.2017 r.

MI.GNR.6845.90.3.2016.O2 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.01.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej -sprzedaż obwarzanków.


 Myślenice, 16.01.2017r.

MI.GNR.6840.14.2015 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ul. Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.06.2016r., drugi przetarg 15.12.2016r. z wynikami negatywnymi.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie - 10MN1, teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Na działce nr 533 realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy 196 m2, powierzchnia użytkowa 353,92 m2. Budowa realizowana jest w oparciu o pozwolenie na budowę. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień wyceny szacuje się na poziomie 34,25%.

Realizowany budynek ma odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego widoczne m.in. na elewacjach budynku. Konieczność wykonania projektu zamiennego, zgodnie z decyzjami odpowiednich organów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego 

Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu

Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetargu


 Myślenice, 16.01.2017r.

MI.GNR.6840.9.2016 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 grudnia 2016r. z wynikiem negatywnym.

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 1, przy ulicy Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, zatwierdzonym uchwałą nr 152/XX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.03.2012r. (Dz.U.WM. poz. 1806 z 24.04.2012r. wraz z późniejszymi zmianami), położona jest na obszarze typu: "1MN" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, "ZR" - tereny zieleni nieurządzonej oraz "KDZ" - drogi zbiorcze.

Odległość ok. 2,5 km od centrum miasta, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Polanka, poza terenem zabudowy miejskiej i podmiejskiej, w obszarze typowo wiejskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i rolne. Działka według rejestru gruntów stanowi w całości grunt orny klasy IIIa. Przedmiotowa nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt - długość od 148m w części zachodniej do 173m w części wschodniej, szerokości ok. 9-10m. Teren częściowo ogrodzony - częściowo od strony wschodniej i zachodniej działka posiada wspólne ogrodzenie z nieruchomościami sąsiednimi. Teren niezagospodarowany, w całości porośnięty nieurządzoną zielenią trawiastą. Dostęp do infrastruktury technicznej przeciętny - przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, sieć energetyczna w zasięgu do 50m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego 

Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu

Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetargu

 


 Myślenice, 11.01.2017r.

Nasz znak: MI.GNR.6840.10.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.2.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Głogoczowie, oznaczoną jako działka nr 1928/1 o pow. 0,0192 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00016511/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Głogoczowie oznaczone jako działki nr 1927/2 o pow. 0,0015 ha i nr 1929/2 o pow. 0,0313 ha objęte księgą wieczystą. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


 Myślenice, 11.01.2017r.

Nasz znak: MI.GNR.6840.7.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.6.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 693/3 o pow. 0,0172 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048216/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:

Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.12.2016r. na godz. 9:00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 8 grudnia 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.


 

 15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:

Dotyczy: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.06.2016r. na godz. 11:00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 czerwca 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 98 400zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.


 

 15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:

W dniu 15 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka nr 1858/76 o pow. 0,1229 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 2 osoby, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 173 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 176 460,00 zł brutto zaproponował Pan Tomasz Górka reprezentujący firmę FHU GIPSON, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1858/76 w Myślenicach obręb 1.


 

 02.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 01.12.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat działka o nr ewidencyjnym 570/10, KR1Y/00052271/0, położona w Borzęcie, o powierzchni 0,0566 ha,
z przeznaczeniem na uprawy rolne.


 

24.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice

czytaj całość

warunki I przetargu ustnego ograniczonego

załącznik nr 1

załącznik nr 2


 

21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat: działka ewidencyjna nr 434/2  o pow. 0,0042 ha, KR1Y/00046780/6, położona w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cel prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej.


 

21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 1436, KR1Y/00047162/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,1583 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


 

14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony:
działka o nr ewidencyjnym 709/4, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


 

14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony:
działka o nr ewidencyjnym 709/2, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


 

07.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości w dniach od 7.11.2016r. do 28.11.2016r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.217.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 7.11.2016r.
Wykaz obejmuje samodzielny lokal mieszkaniowy nr 7 w budynku nr 2 na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce  nr 659/8 obręb 3 miasta Myślenice.

Załącznik nr 1


 

 02.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 02.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku; działka ewidencyjne nr 846/2 o pow. 0,0186 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00031233/9; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na umożliwienie wykonania prac remonowo-budowlanych budynku znajdującego się w granicy działki, dojazdu oraz składowania materiałów budowlanych.


 

25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 164 Myślenice obręb 1.

Przetarg

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 1858/76 Myślenice obręb 1.

Przetarg

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

25.10.2016 r.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, działki nr 533 Myślenice obręb 4.

Przetarg

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

12.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 12.10.2016 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat; działki ewidencyjne nr: 1610/2 o pow. 0,0106 ha, KW KR1Y/00043601/7 i 1612/2 o pow. 0,0374 ha, KWKR1Y/00043638/5; położone w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej, równocześnie obiekt pełni rolę wieży widokowej.


 

6.07.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 6.07.2016r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 3 lat: 1) nieruchomości położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer: 643 pow.0,52 ha, 644 pow.0,02 ha,645 pow.0,7 ha, 647 pow.0,29 ha, 691 pow.0,11 ha, 697/2 pow.0,0191 ha, 697/3 pow.0,0173 ha, 698/2 pow.0,0084 ha, 698/3 pow.0,0067 ha, 1684 pow.1,54 ha,

2) nieruchomość położoną w miejscowości Głogoczów, działkę ewidencyjną numer: 1406/1 o pow.0,48 ha,

3) nieruchomości położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer: 121/12 o pow.0,0206 ha, 459/8 o pow.0,0223 ha, 479/4 o pow. 0,0048 ha, 841/8 o pow.0,0277 ha, 1567/3 o pow.0,04 ha,

4) nieruchomości położone w miejscowości Polanka, działki ewidencyjne numer: 187/1 o pow. 0,0069 ha, 1368/2 o pow. 0,05 ha, 1693 o pow. 0,1 ha,

6) nieruchomości położone w miejscowości Bysina, działki ewidencyjne numer: 1342/1 o pow. 0,0141 ha, 1527/3 o pow. 0,0854 ha oraz 1527/5 o pow. 0,1019 ha,

7) nieruchomości położone w miejscowości Jawornik, działki ewidencyjne numer: 1232/1 o pow. 0,0464 ha oraz 2368/1 o pow. 0,0198,

8) nieruchomości położone w miejscowości Bęczarka, działki ewidencyjne numer: 139/1 o pow. 0,0120 ha, 891/2 o pow. 0,1322 ha, 1590/1 o pow. 0,0241 oraz udział 7/128 w działce ewidencyjnej numer 1747 o pow. 0,52 ha,

9) nieruchomości położone w miejscowości Borzęta, działki ewidencyjne numer: 173/2 o pow. 0,0215 ha, 488/1 o pow. 0,0116 ha, 513/1 o pow. 0,06 ha, 518/2 o pow. 0,0349 ha, 518/3 o pow. 0,0062 ha, 650/3 o pow. 0,0185 ha, 772 o pow. 0,17 ha,
10) nieruchomość położoną w miejscowości Polanka, działka ewidencyjna numer: 1151 o pow. 0,01 ha,

11) nieruchomości położone w miejscowości Zawada, działki ewidencyjne numer: 120/3 o pow. 0,0867 ha, 141/4 o pow. 0,026 ha, 160/5 o pow. 0,0067 ha, 165/2 o pow. 0,0033 ha, 370/1 o pow. 0,087 ha, 382 o pow. 0,06 ha, 664 o pow. 0,02 ha,

12) nieruchomości położone w miejscowości Borzęta, działki ewidencyjne numer: 1291/4 o pow. 0,0219 ha, 1321/4 o pow. 0,0663 ha, 1517/11 o pow. 0,0572 ha,

13) nieruchomości położone w miejscowości Myślenice obręb 4, działki ewidencyjne numer: 625/5 o pow. 0,0039 ha oraz 625/6 o pow. 0,0053 ha,

14) nieruchomość położoną w miejscowości Osieczany, działka ewidencyjna numer: 178/1 o pow. 0,0312 ha,

15) nieruchomość położoną w miejscowości Trzemeśnia, działka ewidencyjna numer: 1052/2 o pow. 0,1214 ha,
16) nieruchomości położone w miejscowości Bęczarka, działki ewidencyjne numer: 92/3 o pow. 0,0494 ha oraz 93 o pow. 0,04 ha,

17) nieruchomości położone w miejscowości Głogoczów, działki ewidencyjne numer: 224/5 o pow. 0,0542 ha, 650/32 o pow. 0,011 ha, 801/8 o pow. 0,0179 ha, 828/2 o pow. 0,0048 ha, 923/2 o pow. 0,005 ha, 926/1 o pow. 0,07 ha, 1015/2 o pow. 0,0063 ha, 1154/1 o pow. 0,0217 ha, 1397/1 o pow. 0,0826 ha, 1464/3 o pow. 0,0048 ha, 1468/3 o pow. 0,0309 ha, 1468/5 o pow. 0,0782 ha, 1516/6 o pow. 0,0106 ha , 1516/8 o pow. 0,005 ha, 1582/25 o pow. 0,008 ha, 1647/2 o pow. 0,02 ha, 1795/4 o pow. 0,0406 ha, 1798/2 o pow. 0,0545 ha, 1799/1 o pow. 0,0047 ha, 1803/3 o pow. 0,0039 ha, 1873/2 o pow. 0,0357 ha, 1920 o pow. 0,0108 ha oraz 1921/2 o pow. 0,0281 ha, w celu eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących część sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na obszarze Gminy Myślenice.MI.GOS.7021.43.2016


 6.07.2016 r

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 6.07.2016r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 3 lat: 1) nieruchomość położoną w miejscowości Bysina, działka ewidencyjna numer: 685/2 o pow. 0,0016 ha, 2) nieruchomość położoną w miejscowości Zawada, działki ewidencyjne numer: 188/2 o pow. 0,1832 ha, 3) nieruchomości położone w miejscowości Borzęta, działki ewidencyjne numer: 1479/6 o pow. 0,0294 ha, 1479/8 o pow. 0,0015 ha, 1482/10 o pow. 0,0244 ha, 1518/3 o pow. 0,0056 ha w celu eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących część sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na obszarze Gminy Myślenice.


 28.06.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 28.06.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka o nr ewidencyjnym 8/3, KR1Y/000493071/8, o pow. 0,28 ha, położona w Drogini, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

 


 28.06.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 28.06.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 705/6, KR1Y/00018351/5, o pow. 0,03 ha, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod uprawy rolne

 


 

23.06.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 23.06.2016 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, części działki ewidencyjnej 80 obr. 4 miasta Myślenice, o powierzchni 0,15 ha i 0,30 ha na cele upraw rolnych.


 

22.06.2016 r.

Informacja o wyniku przetargu

Dotyczy: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.06.2016r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 czerwca 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, o cenie wywoławczej 496 300zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.


 

7.06.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 06.06.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 700/3, KR1Y/00048217/3, o pow. 0,03 ha, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.


 

30.05.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 25.05.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: części działek o nr ewidencyjnych 659/249 i 659/47 o pow. 0,0024 ha, położonych w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod obiekt handlowy.


 30.05.2016 r

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 25.05.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: części działek o nr ewidencyjnych 684/3 i 684/5 o pow. 0,2493 ha, położonych w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.


10.05.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 06.05.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: części działki o nr ewidencyjnym 1219 o pow. 0,0072 ha, położonej w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek.


10.05.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 06.05.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: części działki o nr ewidencyjnym 732 o pow. 0,60 ha, położonej w Trzemeśni, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.


19.04.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 18.04.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 uznając, że jest ona zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.


 18.04.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, działki nr 533 Myślenice obręb 4.

Przetarg

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


8.04.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, iż w dniu 08.04.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia okres 3 lat, części działki ewidencyjnej 103/1 pow. 0,02 ha obr. 4 miasta Myślenice, na cel upraw rolnych.


6.04.2016 r.

MI.GOS.7021.23.2016

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE informuje, iż w dniu 6.04.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 5 lat i 8 miesięcy, nieruchomości położone w miejscowości Jasienica, działki ewidencyjne numer 540/10 o pow. 0,0069 ha, 1368/2 o pow. 0,05 ha, 1693 o pow. 0,1 ha w celu eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących część sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica."


 29.03.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.52.2016 z dnia 29.03.2016 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Krzyszkowicach, oznaczoną jako działka nr 714/1 o pow. 0,18 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00053216/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 29.03.2016r. do 19.04.2016r. (21 dni). MI.GNR.6840.12.2015


 8.03.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 08.03.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia okres 5 miesięcy i 10 dni, części działki ewidencyjnej 628/10 pow. 0,0330 ha obr. 4 miasta Myślenice, na cel prowadzenia działalności gastronomicznej.


1.03.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 1.03.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe położone w Myślenicach obręb 1, oznaczone jako działki nr 1715/4 o pow. 0,0009 ha, 1718/4 o pow. 0,0090 ha, 1719/4 o pow. 0,0151 ha, 1722/4 o pow. 0,0176 ha, 1723/4 o pow. 0,0367 ha, 1752/4 o pow. 0,0111 ha, 1753/4 o pow. 0,0285 ha, 1725/3 o pow. 0,0020 ha uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.


1.03.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 01.03.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, części działki ewidencyjnej 106 pow. 0,10 ha obr. 4 miasta Myślenice, na cel upraw rolnych.


10.02.2016 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 10.02.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 3 lat, nieruchomości położone w miejscowości Myślenice obręb 4: działka ewidencyjna numer 628/76 o pow. 0,0161 ha oraz część działki ewidencyjnej numer 628/60 o pow. około 157,5 m2 w celu eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących część sieci kanalizacyjnej w miejscowości Myślenice."


 12.01.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 08.08.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat, części działki ewidencyjnej 659/107 pow. 0,05 ha obr. 3 miasta Myślenice, na cel budowy i prowadzenia myjni samochodowej.


 21.12.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.256.2015 z dnia 21.12.2015 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 533 o pow. 0,0823 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 21.12.2015r. do 11.01.2016r. (21 dni).


 9.12.2015 r

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice  informuje, iż w dniu 9.12.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 3 lat, nieruchomość położoną w miejscowości Droginia, działka ewidencyjna numer 958/1 o pow. 0,0135 ha, w celu eksploatacji sieciowej przepompowni ścieków w miejscowości Droginia.


 7.12.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 01.12.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku, części działki ewidencyjnej 628/10 pow. 15 m obr. 4 miasta Myślenice, na cel prowadzenia działalności gastronomicznej.


 27.11.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 27.11.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 17 lat, działki ewidencyjnej 736/1 pow. 0,0457 ha obr. Trzemeśnia, na cel związany z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia.


 6.11.2015 r.

MI.GOS.7021.60.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 6.11.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 3 lat, nieruchomość położoną w miejscowości Głogoczów, działka ewidencyjna numer 1828/5 o pow. 0,1918 ha, w celu eksploatacji zbiornika wody wraz z hydrofornią w miejscowości Głogoczów.


 29.10.2015 r.

Informacja o wyniku przetargu: w dniu 29 października 2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 3 oznaczonej jako działka nr 1253/3 o pow. 0,0413 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00041639/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 1 osobę, niedopuszczone: brak. Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 184 500,00 zł brutto (150 000,00 zł netto + 23% podatku VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 186 350 zł brutto zaproponował Pan Piotr Fąfara, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1253/3 w Myślenicach obręb 3.


 9.10.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, iż w dniu 9.10.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 3 lat, nieruchomości położone w miejscowości Trzemeśnia, działki ewidencyjne numer: 148/4 o pow. 0,0111 ha, 1529/2 o pow. 0,1112 ha, 1973/8 o pow. 0,1485 ha oraz nieruchomości położone w miejscowości Zasań, działki ewidencyjne numer: 50/2 o pow. 0,0171 ha, 315/2 o pow. 0,0109 ha, 393 o pow. 0,1664 ha, 401/8 o pow. 0,0233 ha, w celu eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących część sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań oraz Trzemeśnia.

 


29.09.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe położone w Myślenicach obręb 1, oznaczone jako działki nr 1715/4 o pow. 0,0009 ha, 1718/4 o pow. 0,0090 ha, 1719/4 o pow. 0,0151 ha, 1722/4 o pow. 0,0176 ha, 1723/4 o pow. 0,0367 ha, 1752/4 o pow. 0,0111 ha, 1753/4 o pow. 0,0285 ha uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

 


28.09.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, działki ewidencyjnej 116 pow. 0,3401 ha obr. 4 miasta Myślenice, na cel wypasu konia.


17.09.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice Działka nr 492/10 o pow. 0,0170 ha, położona w Polance, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/8

Nieruchomości położona w Polance. Działka położona w odległości ok. 250m od centrum miejscowości i ok. 3 km od Myślenic. Nieruchomości posiada nieregularny kształt. Południowa część działki użytkowana jako podjazd do nieruchomości sąsiedniej o nawierzchni żwirowej. Pozostała część działki niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Na działce posadowiony słup energetyczny. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, stary budynek OSP oraz boisko sportowe.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka uchwalonym w dniu 7.02.2006r. uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 303/XLVI/2006 i późniejszymi zmianami
(Dz.Urz. Nr 164 z 5.04.2006r.), przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZR ? tereny zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod łąki, zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. W terenie tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków.

Cena wywoławcza: 5 700,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium: 570 zł. Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 60 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 października 2015r. o godz. 900, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Uczestnikami przetargu mogą być właściciele działek sąsiednich (dz. nr 478/1 i nr 492/4), którzy
w terminie do dnia 23 października 2015r. w formie pisemnej zgłoszą uczestnictwo w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
-  osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
- obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym, poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
 -w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy)
 - złożenie stosownego oświadczenia załączonego w Warunkach Przetargu Ustnego Nieograniczonego (załącznik nr 1, 2).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 23 października 2015r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. W formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Licytacji podlega cena nieruchomości brutto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, wylicytowanej kwoty.
Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany jest do wpłaty na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek bankowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych i skarbowych pokrywa nabywca nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.myslenice.pl
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 


 17.09.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Działka nr 1253/3 o pow. 0,0413 ha, położona w Myślenicach obręb 3, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00041639/8

I przetarg z wynikiem negatywnym odbył się w dniu 6.05.2015r.

Dostępność komunikacyjna bardzo dobra. Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej (ul. Niepodległości) w odległości około 500m od Rynku. Nieruchomość posiada lekko wydłużony kształt (ok. 30x16x11m). Działka niezabudowana, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Teren lekko nachylony w kierunku wschodnim. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz obiekty użyteczności publicznej m.in. kościół, cmentarz, przedszkole. Nieruchomość posiada dobry dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Wszystkie media na działce bądź na nieruchomości sąsiedniej.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym:
1.MU.28 ? teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Nieruchomość znajduje się w całości w obszarze nadzoru archeologicznego. Zachodnia część działki wyłączona z zabudowy z powodu wymogu zachowania odpowiedniej odległości od istniejących krawędzi jezdni dróg. Południowa część działki położona w pasie izolującym teren cmentarza - 50m.

Cena wywoławcza: 184 500,00 zł brutto (150 000,00 zł +23% podatku VAT)
Wysokość wadium: 18 500 zł. Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 1 850 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 października 2015r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
- obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym, poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego - przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy)
- złożenie stosownego oświadczenia załączonego w Warunkach Przetargu Ustnego Nieograniczonego (załącznik nr 1, 2).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 23 października 2015r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. W formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Licytacji podlega cena nieruchomości brutto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, wylicytowanej kwoty.
Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany jest do wpłaty na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek bankowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych i skarbowych pokrywa nabywca nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.myslenice.pl
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


 8.09.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 08.09.2015 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:
1) na okres 7 lat, działek ewidencyjnych 625/4 pow. 0,1341 ha i 625/7 pow. 0.1993 ha, obr. 4 miasta Myślenice, na cel prowadzenia działalności rekreacyjno - sportowej;
2) na okres 2 lat, działek ewidencyjnych 692/2 pow. 0,6826 ha, 624/2 pow. 0,2079 ha, 628/79 pow. 0,0782 ha, części działki ewidencyjnej nr 628/80 pow. 0,7687 ha w części nie objętej umową dzierżawy z osobą trzecią (100 m2), 628/81 pow. 0,0220 ha, 552 pow. 1,74 ha, 1610/1 pow. 0,1545 ha, 1612/1 pow. 1,0815 ha, 1614 pow. 0,0947 ha, 1616 pow. 0,0884 ha, 1619 pow. 0,0985 ha, 1625 pow. 0,0292 ha, 2922 pow. 0,21 ha, 2923 pow. 0,11 ha, 2924 pow. 0,12 ha, 2865 pow. 0,26 ha, 2864 pow. 0,07 ha, obr. 4 miasta Myślenice i obr. Stróża, na cel prowadzenia działalności sportowo - turystyczno - rekreacyjnej.


 2.09.2015

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, iż w dniu 2.09.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 3 lat, nieruchomości położone w miejscowości Poręba, działki ewidencyjne numer: 137/10 o pow. 0,0546 ha, 337/3 o pow. 0,0303 ha, 886 o pow. 0,06 ha, 1347/2 o pow. 0,1755 ha oraz 1347/3 o pow. 0,0272 ha w celu eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących część sieci wodociągowej w miejscowości Poręba.


 8.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 8.07.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okresie 6 lat i 5 miesięcy, nieruchomości położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer: 121/12 o pow. 0,0206 ha, 459/8 o pow. 0,0223 ha, 479/4 o pow. 0,0048 ha, 841/8 o pow. 0,0277 ha, 1567/3 o pow. 0,04 ha oraz nieruchomości położone w miejscowości Polanka, działki ewidencyjne numer: 187/1 o pow. 0,0721 ha oraz 1758/2 o pow. 0,0139 ha w celu eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących część sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice i Polanka.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Bęczarce, oznaczona jako działka nr 466 o pow. 0,12 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00035636/2 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Nieruchomość położona w Bęczarce. Lokalizacja ogólna - odległość od Myślenic około 10 km i ok. 25km od centrum Krakowa. Brak dostępu do drogi publicznej - planowane ustanowienie służebności drogowej po działce nr 470. Otoczenie bezpośrednie, zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne. Dostęp do infrastruktury społecznej dobry, szkoła, kościół w pobliżu. Dostęp do infrastruktury technicznej - przeciętny. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 26m, długości około 46m. Teren lekko nachylony w kierunku południowo-wschodnim, niezagospodarowany, częściowo zakrzewiony.
Dział III - Ograniczone prawo rzeczowe: prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Myślenicach.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w Gminie Myślenice, uchwalonym uchwałą nr 302/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 165 z dnia 5.04.2006r.) przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym R ? tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17 300,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 1 700 zł
Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 180 zł brutto

Licytacji podlega cena nieruchomości brutto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, wylicytowanej kwoty.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 maja 2015r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
- obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym, poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego ? przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 30 kwietnia 2015r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. W formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany jest do wpłaty na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek bankowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych i skarbowych pokrywa nabywca nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

załącznik_nr_1

załącznik_nr_2

załącznik_nr_3


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Bęczarce, oznaczona jako działka nr 470 o pow. 0,45 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00035636/2 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Nieruchomość położona w Bęczarce. Lokalizacja ogólna ? odległość od Myślenic około 10 km i ok. 25km od centrum Krakowa. Dojazd do nieruchomości - drogą gruntową - działka nr 483. Otoczenie bezpośrednie, zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne. Dostęp do infrastruktury społecznej dobry, szkoła, kościół w pobliżu. Dostęp do infrastruktury technicznej - przeciętny.
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 37m, długości około 68m. Teren lekko nachylony w kierunku wschodnim, niezagospodarowany, w większości zakrzewiony i zadrzewiony.
Dział III - Ograniczone prawo rzeczowe: prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Myślenicach.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w Gminie Myślenice, uchwalonym uchwałą nr 302/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 165 z dnia 5.04.2006r.) przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym R ? tereny upraw rolnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 600,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 4 000 zł
Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 410 zł brutto

Licytacji podlega cena nieruchomości brutto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, wylicytowanej kwoty.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 maja 2015r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
? wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
? osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
? obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym, poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
? w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego ? przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 30 kwietnia 2015r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. W formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany jest do wpłaty na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek bankowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych i skarbowych pokrywa nabywca nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

załącznik_nr_1

załącznik_nr_2

załącznik_nr_3


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 3, oznaczona jako działka: nr 1253/4 o pow. 0,0428 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00041639/8 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Nieruchomość położona w Myślenicach, obręb 3. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra. Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej w odległości około 500m od Rynku.
Przedmiotowa nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do trapezu prostokątnego - długość podstaw - ok. 28m i 35m, wysokość ok. 13,5m. Działka niezabudowana, nieogrodzona, w większości zadrzewiona i zakrzewiona. Teren lekko nachylony w kierunku wschodnim.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa.
Nieruchomość posiada dobry dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Wszystkie media na działce bądź na nieruchomości sąsiedniej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów w mieście Myślenice pod nazwą "Myślenice - Centrum", uchwalonym uchwałą nr 208/XXVI/12 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16.02.2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5566 z dnia 6.11.2012r.) przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym:
1.MU.28 ? teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz w niewielkim stopniu
1.KDX.9 - teren komunikacji publicznej.
Nieruchomość znajduje się w całości w obszarze nadzoru archeologicznego.
Niewielki fragment działki położony w pasie izolującym teren cmentarza - 50m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 169 740,00 zł brutto (138 000,00 zł +23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 17 000 zł
Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 1 700 zł brutto

Licytacji podlega cena nieruchomości brutto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, wylicytowanej kwoty.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 maja 2015r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
- obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym, poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego ? przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 30 kwietnia 2015r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. W formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany jest do wpłaty na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek bankowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych i skarbowych pokrywa nabywca nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

załącznik_nr_1

załącznik_nr_2

załącznik_nr_3


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 3, oznaczona jako działka: nr 1253/3 o pow. 0,0413 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00041639/8 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Nieruchomość położona w Myślenicach, obręb 3. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra. Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej (ul. Niepodległości) w odległości około 500m od Rynku.
Przedmiotowa nieruchomość posiada lekko wydłużony kształt - długość ok. 30m, szerokość w części zachodniej (frontowej) ok. 16m, natomiast w części wschodniej ok. 11m. Działka niezabudowana, nieogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Teren lekko nachylony w kierunku wschodnim. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz obiekty użyteczności publicznej m.in. kościół, cmentarz, przedszkole. Nieruchomość posiada dobry dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Wszystkie media na działce bądź na nieruchomości sąsiedniej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów w mieście Myślenice pod nazwą "Myślenice - Centrum", uchwalonym uchwałą nr 208/XXVI/12 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16.02.2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5566 z dnia 6.11.2012r.) przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym:
1.MU.28 ? teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Nieruchomość znajduje się w całości w obszarze nadzoru archeologicznego.
Zachodnia część działki wyłączona z zabudowy z powodu wymogu zachowania odpowiedniej odległości od istniejących krawędzi jezdni dróg. Południowa część działki położona w pasie izolującym teren cmentarza - 50m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 184 500,00 zł brutto (150 000,00 zł +23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 18 500 zł
Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 1 850 zł brutto

Licytacji podlega cena nieruchomości brutto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, wylicytowanej kwoty.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 maja 2015r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,
- obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym, poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,
- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego ? przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 30 kwietnia 2015r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. W formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany jest do wpłaty na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na wskazany rachunek bankowy. Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych i skarbowych pokrywa nabywca nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

załącznik_nr_1

załącznik_nr_2

załącznik_nr_3


BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE informuje, iż w dniu 24.03.2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 6 miesięcy, części działki ewidencyjnej o numerze 628/10 o pow. 0,0330 ha, na cel prowadzenia działalności gastronomicznej.

Myślenice, 25.03.2015 r.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.269.2014 z dnia 26.09.2014 roku przeznacza do zamiany nieruchomość

czytaj więcej

Myślenice, 1.10.2014


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.270.2014 z dnia 26.09.2014 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

czytaj więcej

Myślenice 26.09.2014


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.271.2014 z dnia 26.09.2014 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

czytaj więcej

Myślenice 26.09.2014


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.268.2014 z dnia 26.09.2014 r.

czytaj więcej

Myślenice, 26.09.2014

 


 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12.05.2014 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

czytaj więcej

Myślenice, 12.05.2014


 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

czytaj więcej 

Myślenice, 09.04.2014


 Ogłoszenie o zamianie nieruchomości

czytaj więcej

Myślenice, 7.04.2014 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat i 6 miesięcy

czytaj więcej

Myślenice, 02.04.2014 r.


Anulowanie przetargu na zbycie działki nr 118/2 położonej w Zasani

czytaj więcej

Myślenice, 24.03.2014 r.


Anulowanie przetargu dla działki zabudowanej budynkiem szkolno-oświatowym nr 118/3 w Zasani

czytaj więcej

Myślenice, 24.03.2014 r.


Przetarg ograniczony -  zbycie 6 udziałów w działce nr 288 w Łękach

Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Myślenice

Informacja o przetargu

Warunki przetargu

Załącznik do warunków przetargu nr 1

Załącznik do warunków przetargu nr 2

 

Myślenice, 21 lutego 2014 r.

    


INFORMACJA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE informuje, iż w dniu 05.12.2013 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta   i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

1) nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice, przy ul. Parkowej, części działki 433/9 o pow. ok. 0,32 ha, wraz z budynkami ?Bufetu Banderoza? i szaletu, na okres 20 lat;

2) nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ul. Zdrojowej, na którą składają się: cześć działki 162/1 pow. ok. 0,04 ha, działka 162/2 pow. 0,0190 ha, część działki 164/1 pow. ok. 0,04 ha, działka 164/2 pow. 0.0183 ha, część działki 165/1 pow. ok. 0,14 ha oraz działka 165/2 pow. 0,1394 ha, na okres 30 lat.


Myślenice, 04.12.2013 r.

 


?Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 28.06.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka o nr ewidencyjnym 8/3, KR1Y/000493071/8, o pow. 0,28 ha, położona w Drogini, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne?

 

Kalendarz wydarzeń

<<  Października 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

baner na www

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości