Sesje Rady Miejskiej

Lista aktow

 

Porządek obrad 
XXXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na dzień 31 marca 2017 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. ?Zarabie część zachodnia?.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 ? Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2016.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2016.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.

 


Porządek obrad
XXXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 9 marca 2017 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Przerwa.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.
 

Porządek obrad
XXXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  28 lutego 2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI-szej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017  Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.

 

 


Porządek obrad
XXXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 stycznia 2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2015-2022."
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.

Porządek obrad
XXX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 grudnia 2016 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXIX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.   
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji celowej dla instytucji kultury ? Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ? koło w Myślenicach.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnego ?Dom Grecki? w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice ? część II wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Przerwa.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Komunikaty.
21. Zakończenie obrad.


 

 

Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 grudnia 2016   roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


 

 

Porządek obrad
XXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 25 listopada 2016 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany, w jej granicach administracyjnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Polanka i Jawornik związanego ze Strefą Aktywności Gospodarczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2017.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2017.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Zespół Ekonomiki Oświaty" oraz nadania jej statutu.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Przerwa.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Komunikaty.
20. Zakończenie obrad.


 

 

Porządek obrad
XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 października  2016 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVI-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Regionalne ?Dom Grecki? w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice ? część II wydzielona na podstawie uchwały
Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku z późniejszymi zmianami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.  
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Komunikaty.
17. Zakończenie obrad.

 Porządek obrad
XXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 września 2016 roku, godz. 15.00

1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury -   
   Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Przerwa.
7.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8.Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zakończenie obrad.


 


Porządek obrad
XXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 września  2016   roku , godz. 14.00

1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII-ciej i XXIV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zasań w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie odo obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Górze Chełm, na którą składają się działki ewid. nr 1610/2 i 1612/2 obr. 4 miasta Myślenice.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach z Żłobek Samorządowy w Myślenicach.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12.Interpelacje i wnioski radnych.
13.Przerwa.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Komunikaty.
17.Zakończenie obrad.

Porządek obrad
XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 11 sierpnia 2016 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5.Zakończenie.


 

Porządek obrad
XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 24 czerwca 2016 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Pana Leszka Pospischill, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 157/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Rady Miejskiej w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody ? pomnika przyrody.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji długości okresu, na jaki powołuje się dyrektorów gminnych instytucji kultury na terenie Gminy Myślenice.

16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. P r z e r w a.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wystąpienie Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


 

 

Porządek obrad
XIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 25 lutego 2016 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część II.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Państwa Wincentego i Grażyny Szeliga, działających w imieniu własnym, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 44/LI/2014 z dnia 29.09.2014 r. Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 ? 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

 

 

Porządek obrad
XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 31 grudnia 2015 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI-tej i XVII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2016 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 20 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -Koło w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.


 

Porządek obrad
XVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 26 listopada 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2016.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2016.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 1 (jednego) roku umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice, części działki 628/10 o powierzchni 15 m2.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2016.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
XV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
21 października 2015 r., godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodzin w Gminie Myślenice na lata 2015-2017.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.


 

Porządek obrad
XIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 września 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu "Myślenicka Karta Seniora".
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Państwa Józefa Klimek, Jarosława Klimka, Małgorzaty Miętka na Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
XIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
25 sierpnia 2015 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI-tej i XII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice" (projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ? pomnika przyrody.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 7 (siedmiu) lat, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej, składającej się z działek 625/4 pow. 0,1341 ha i 625/7 pow. 0,1993 ha.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
XI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
25 czerwca 2015 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X-tej sesji RM.
4. Informacja Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na temat prowadzonego oddziału wsparcia dla dorosłych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Zasań w jej granicach administracyjnych.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.


 

Porządek obrad
X-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
28 maja 2015 roku, godz. 11.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII-mej i IX-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Myślenice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7 . Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


 

Porządek obrad
VIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 kwietnia 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Myślenice w Zakładzie Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w   Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 25 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9 . Interpelacje i wnioski radnych.
10. P r z e r w a.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
VII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
27 marca 2015 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice dla     obszaru związanego z budową przystanku turystycznego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja
2015 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 2 (dwóch) lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej, działka 628/52 o pow. 1,6626 ha.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 18 lat i 9 miesięcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ul. Zdrojowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 120/3, 120/7, 157 oraz 158.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia /wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015.
14 . Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.


 

Porządek obrad
VI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
5 marca 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze krajowej nr 7 w miejscowości Jawornik.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr K1933 w miejscowości Osieczany.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały podjęcia współpracy Gminy Myślenice z miastem Spišská Nová Ves (Słowacja).
10 . Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


 

Porządek obrad
V-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 stycznia 2015 roku, godz.14.00

1.   Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z IV-tej sesji RM.
4.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2015 rok.
5.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6.   Interpelacje i wnioski radnych.
7.   P r z e r w a.
8.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9.   Komunikaty.
10.  Wolne wnioski.
11.  Zakończenie


 

Porządek obrad
IV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
30 grudnia 2014 roku , godz. 10.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2015 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.
 

 

Porządek obrad
II-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
 3 grudnia 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I-szej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myślenicach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2015.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. P r z e r w a.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

 

 


Porządek obrad
LIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
12 listopada 2014 roku, godz.13.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
5. Komunikaty.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
LII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 października 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LI-szej sesji RM.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice ? Sport Myślenice Spółka
z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 628/79 pow. 0,0782 ha, położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ul. Leśnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępnego, nieodpłatnego korzystania z boiska sportowego realizowanego dla operacji z zakresu: ?Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ?Między Dalinem i Gościbią".
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad LI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 września 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIX-tej i L-tej sesji RM.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice, związanego z drogą krajową nr 7 Kraków-Chyżne.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego - krzewienia kultury fizycznej i działalności kulturalno-oświatowej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego - ochrony przeciwpożarowej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulinie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 756/3 o pow. 0,09ha, położonej w Łękach (sołectwo Bulina), zabudowanej budynkiem strażnicy.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myślenicach.
18.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
19. P r z e r w a.
20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21. Komunikaty.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie.


 

Porządek obrad
XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 lipca 2014 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 426/XLVIII/2014 r. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice.
6. Zakończenie.


 Porządek obrad  XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
26 czerwca 2014 roku, godz.15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI-tej i XXXVII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014-Nr 376/XLII/2014  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i zabezpieczenia jej wekslem ?in  blanco?.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1145/1 pow. ok. 0,0320 ha, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Małopolskiego.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i    Gminy Myślenice.
11.P r z e r w a.
12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13.Komunikaty.
14.Wolne wnioski.
15.Zakończenie. 


 Porządek obrad XLVII-mej  Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień 11  czerwca 2014   roku , godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 - 2033. 
5. Zakończenie.


 

Porządek obrad XLVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 22 maja 2014 roku , godz. 16.00

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI-tej sesji RM.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w Gminie Myślenice dla obszaru związanego z budową przystanku turystycznego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla obszaru Osiedla Traugutta.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 - 2033.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i zabezpieczenia jej wekslem in blanco".
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w zmiany Uchwały Nr 363/XL/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2014 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwałą Nr 405/XLV/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad XLV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 23 kwietnia 2014 roku , godz. 15.00

 

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIV-tej sesji RM
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie wraz z sołectwem Chełm
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 363/XL/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2014 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 ? 2033.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2014 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2013.
14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2013.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad XLIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 26 marca 2014 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIII-ciej sesji RM
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poręba w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1139/2 pow. ok. 0,1680 ha i części działki nr ewid. 1139/11 pow. ok. 0,0550 ha położonej w Obr.3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 15 lat i 6 miesięcy umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1139/8 pow. 0,1886 ha obr. 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, zabudowanej kortami tenisowymi
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1139/2 pow. ok. 0,8000 ha położonej w Obr.3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, zabudowanej obiektem basenu przepływowego
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania monitoringu placu zabaw i boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
15. P r z e r w a
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
17. Komunikaty
18. Wolne wnioski
19. Zakończenie


 

 

Porządek obrad XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 27 lutego 2014 roku , godz. 14.00

 

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLII-giej sesji RM

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 ? 2033

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczanach

7. Interpelacje i wnioski radnych

8. P r z e r w a

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

10. Komunikaty

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie

__________________________________________________________________________________________

Porządek obrad

XLII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 stycznia 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLI-szej sesji RM

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2014 rok

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice

6. Interpelacje i wnioski radnych

7. P r z e r w a

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9. Komunikaty

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie

__________________________________________________________________________________________

Porządek obrad

XLI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień 30  grudnia   2013   roku , godz. 14.00

 

 

1.   Otwarcie  obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.   Przyjęcie protokołu z XL-tej sesji RM

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki dla Ośrodka Rehabilitacyjno ?Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach

5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013

? Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2013 ? 2033

7. Interpelacje i wnioski radnych

8. P r z e r w a

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

10. Komunikaty

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie

_____________________________________________________________________________________________________________

 Porządek obrad 

XL-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień 17  grudnia   2013   roku , godz. 15.00  

1. Otwarcie  obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-tej sesji RM.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Myślenice.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i późniejszego wdrażania działań wynikających z opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice.

7. Rozpatrzenie   i  podjęcie    uchwały   w  sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2014 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2013 - 2033.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11.  P r z e r w a.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Komunikaty.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad

XXXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

na dzień  18  lipca  2013 roku , godz. 14.00

 

 

 

 

1.   Otwarcie  obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXXV-tej sesji RM.

4.  Rozpatrzenie   i  podjęcie    uchwały   w      sprawie  realizacji  celu    publicznego   polegającego  na

     udostępnieniu mieszkańcom Gminy Myślenice bezpłatnego  dostępu do szerokopasmowego Internetu  

     na terenie myślenickiego Rynku.

5.  Rozpatrzenie   i    podjęcie    uchwały w sprawie najmu na okres 10 lat   w   drodze   bezprzetargowej

     nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice.

6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013

     ? Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku. 

7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata

     2013 ? 2033.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9.  P r z e r w a.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11. Komunikaty.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie.

 

Kalendarz wydarzeń

<<  Lutego 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

baner na www

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości