Sesje Rady Miejskiej

Lista aktow

 

Porządek obrad 
XXXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na dzień 31 marca 2017 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. ?Zarabie część zachodnia?.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 ? Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2016.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2016.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.

 


Porządek obrad
XXXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 9 marca 2017 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Przerwa.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.
 

Porządek obrad
XXXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  28 lutego 2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI-szej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017  Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.

 

 


Porządek obrad
XXXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 stycznia 2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2015-2022."
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.

Porządek obrad
XXX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 grudnia 2016 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXIX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.   
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji celowej dla instytucji kultury ? Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ? koło w Myślenicach.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnego ?Dom Grecki? w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice ? część II wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Przerwa.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Komunikaty.
21. Zakończenie obrad.


 

 

Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 grudnia 2016   roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


 

 

Porządek obrad
XXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 25 listopada 2016 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany, w jej granicach administracyjnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Polanka i Jawornik związanego ze Strefą Aktywności Gospodarczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2017.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2017.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Zespół Ekonomiki Oświaty" oraz nadania jej statutu.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Przerwa.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Komunikaty.
20. Zakończenie obrad.


 

 

Porządek obrad
XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 października  2016 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVI-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Regionalne ?Dom Grecki? w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice ? część II wydzielona na podstawie uchwały
Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku z późniejszymi zmianami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.  
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Komunikaty.
17. Zakończenie obrad.

 Porządek obrad
XXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 września 2016 roku, godz. 15.00

1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury -   
   Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Przerwa.
7.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8.Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zakończenie obrad.


 


Porządek obrad
XXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 września  2016   roku , godz. 14.00

1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII-ciej i XXIV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zasań w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie odo obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Górze Chełm, na którą składają się działki ewid. nr 1610/2 i 1612/2 obr. 4 miasta Myślenice.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach z Żłobek Samorządowy w Myślenicach.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12.Interpelacje i wnioski radnych.
13.Przerwa.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Komunikaty.
17.Zakończenie obrad.

Porządek obrad
XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 11 sierpnia 2016 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5.Zakończenie.


 

Porządek obrad
XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 24 czerwca 2016 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Pana Leszka Pospischill, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 157/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Rady Miejskiej w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody ? pomnika przyrody.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji długości okresu, na jaki powołuje się dyrektorów gminnych instytucji kultury na terenie Gminy Myślenice.

16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. P r z e r w a.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wystąpienie Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


 

 

Porządek obrad
XIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 25 lutego 2016 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część II.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Państwa Wincentego i Grażyny Szeliga, działających w imieniu własnym, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 44/LI/2014 z dnia 29.09.2014 r. Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 ? 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 ? Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

 

 

Porządek obrad
XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 31 grudnia 2015 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI-tej i XVII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2016 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 20 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -Koło w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.


 

Porządek obrad
XVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 26 listopada 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2016.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2016.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 1 (jednego) roku umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice, części działki 628/10 o powierzchni 15 m2.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2016.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
XV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
21 października 2015 r., godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodzin w Gminie Myślenice na lata 2015-2017.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.


 

Porządek obrad
XIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 września 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu "Myślenicka Karta Seniora".
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi Państwa Józefa Klimek, Jarosława Klimka, Małgorzaty Miętka na Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
XIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
25 sierpnia 2015 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI-tej i XII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice" (projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ? pomnika przyrody.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 7 (siedmiu) lat, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej, składającej się z działek 625/4 pow. 0,1341 ha i 625/7 pow. 0,1993 ha.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
XI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
25 czerwca 2015 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X-tej sesji RM.
4. Informacja Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na temat prowadzonego oddziału wsparcia dla dorosłych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Zasań w jej granicach administracyjnych.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.


 

Porządek obrad
X-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
28 maja 2015 roku, godz. 11.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII-mej i IX-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Myślenice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7 . Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


 

Porządek obrad
VIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 kwietnia 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Myślenice w Zakładzie Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w   Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 25 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9 . Interpelacje i wnioski radnych.
10. P r z e r w a.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
VII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
27 marca 2015 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice dla     obszaru związanego z budową przystanku turystycznego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja
2015 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 2 (dwóch) lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej, działka 628/52 o pow. 1,6626 ha.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 18 lat i 9 miesięcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ul. Zdrojowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 120/3, 120/7, 157 oraz 158.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia /wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na rok 2015.
14 . Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.


 

Porządek obrad
VI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
5 marca 2015 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze krajowej nr 7 w miejscowości Jawornik.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr K1933 w miejscowości Osieczany.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały podjęcia współpracy Gminy Myślenice z miastem Spišská Nová Ves (Słowacja).
10 . Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


 

Porządek obrad
V-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 stycznia 2015 roku, godz.14.00

1.   Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z IV-tej sesji RM.
4.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2015 rok.
5.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6.   Interpelacje i wnioski radnych.
7.   P r z e r w a.
8.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9.   Komunikaty.
10.  Wolne wnioski.
11.  Zakończenie


 

Porządek obrad
IV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
30 grudnia 2014 roku , godz. 10.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2015 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.
 

 

Porządek obrad
II-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
 3 grudnia 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I-szej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myślenicach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2015.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. P r z e r w a.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

 

 


Porządek obrad
LIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
12 listopada 2014 roku, godz.13.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
5. Komunikaty.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad
LII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 października 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LI-szej sesji RM.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice ? Sport Myślenice Spółka
z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 628/79 pow. 0,0782 ha, położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ul. Leśnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępnego, nieodpłatnego korzystania z boiska sportowego realizowanego dla operacji z zakresu: ?Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ?Między Dalinem i Gościbią".
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad LI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 września 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIX-tej i L-tej sesji RM.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice, związanego z drogą krajową nr 7 Kraków-Chyżne.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego - krzewienia kultury fizycznej i działalności kulturalno-oświatowej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego - ochrony przeciwpożarowej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulinie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 756/3 o pow. 0,09ha, położonej w Łękach (sołectwo Bulina), zabudowanej budynkiem strażnicy.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myślenicach.
18.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
19. P r z e r w a.
20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21. Komunikaty.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie.


 

Porządek obrad
XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
29 lipca 2014 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 426/XLVIII/2014 r. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice.
6. Zakończenie.


 Porządek obrad  XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
26 czerwca 2014 roku, godz.15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI-tej i XXXVII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014-Nr 376/XLII/2014  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i zabezpieczenia jej wekslem ?in  blanco?.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1145/1 pow. ok. 0,0320 ha, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Małopolskiego.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i    Gminy Myślenice.
11.P r z e r w a.
12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13.Komunikaty.
14.Wolne wnioski.
15.Zakończenie. 


 Porządek obrad XLVII-mej  Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień 11  czerwca 2014   roku , godz. 15.00

1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 - 2033. 
5. Zakończenie.


 

Porządek obrad XLVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 22 maja 2014 roku , godz. 16.00

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI-tej sesji RM.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w Gminie Myślenice dla obszaru związanego z budową przystanku turystycznego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla obszaru Osiedla Traugutta.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 - 2033.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i zabezpieczenia jej wekslem in blanco".
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w zmiany Uchwały Nr 363/XL/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2014 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwałą Nr 405/XLV/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad XLV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 23 kwietnia 2014 roku , godz. 15.00

 

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIV-tej sesji RM
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie wraz z sołectwem Chełm
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 363/XL/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2014 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 ? 2033.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2014 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2013.
14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2013.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

 


 

Porządek obrad XLIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 26 marca 2014 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIII-ciej sesji RM
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poręba w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1139/2 pow. ok. 0,1680 ha i części działki nr ewid. 1139/11 pow. ok. 0,0550 ha położonej w Obr.3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 15 lat i 6 miesięcy umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1139/8 pow. 0,1886 ha obr. 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, zabudowanej kortami tenisowymi
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 1139/2 pow. ok. 0,8000 ha położonej w Obr.3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, zabudowanej obiektem basenu przepływowego
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania monitoringu placu zabaw i boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku.
15. P r z e r w a
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
17. Komunikaty
18. Wolne wnioski
19. Zakończenie


 

 

Porządek obrad XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 27 lutego 2014 roku , godz. 14.00

 

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLII-giej sesji RM

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014
- Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 roku

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2014 ? 2033

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczanach

7. Interpelacje i wnioski radnych

8. P r z e r w a

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

10. Komunikaty

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie

__________________________________________________________________________________________

Porządek obrad

XLII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 stycznia 2014 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLI-szej sesji RM

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2014 rok

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice

6. Interpelacje i wnioski radnych

7. P r z e r w a

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

9. Komunikaty

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie

__________________________________________________________________________________________

Porządek obrad

XLI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień 30  grudnia   2013   roku , godz. 14.00

 

 

1.   Otwarcie  obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

3.   Przyjęcie protokołu z XL-tej sesji RM

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki dla Ośrodka Rehabilitacyjno ?Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach

5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013

? Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2013 ? 2033

7. Interpelacje i wnioski radnych

8. P r z e r w a

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych

10. Komunikaty

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie

_____________________________________________________________________________________________________________

 Porządek obrad 

XL-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień 17  grudnia   2013   roku , godz. 15.00  

1. Otwarcie  obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-tej sesji RM.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Myślenice.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i późniejszego wdrażania działań wynikających z opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice.

7. Rozpatrzenie   i  podjęcie    uchwały   w  sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2014 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata 2013 - 2033.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11.  P r z e r w a.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Komunikaty.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad

XXXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

na dzień  18  lipca  2013 roku , godz. 14.00

 

 

 

 

1.   Otwarcie  obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXXV-tej sesji RM.

4.  Rozpatrzenie   i  podjęcie    uchwały   w      sprawie  realizacji  celu    publicznego   polegającego  na

     udostępnieniu mieszkańcom Gminy Myślenice bezpłatnego  dostępu do szerokopasmowego Internetu  

     na terenie myślenickiego Rynku.

5.  Rozpatrzenie   i    podjęcie    uchwały w sprawie najmu na okres 10 lat   w   drodze   bezprzetargowej

     nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice.

6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013

     ? Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku. 

7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na lata

     2013 ? 2033.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9.  P r z e r w a.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11. Komunikaty.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie.

 

Kalendarz wydarzeń

<<  Października 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Clipboard10

 Clipboard12

  Clipboard08

   Available on the App Store black

 
Clipboard02
 
750x200 piece

MSiT plan miasta

baner solary mały

baner na www

niskaemisja baner

samoobrona

zwrot podatku

ustawa_smieci

pow_baner

ramka_czysta_woda

logo_sms

Logo-Małopolska-V-RGB

polityka cookies 

bipepuap

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości